Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2023:2)

Miljökvalitetsnormer för grundvatten är ett instrument för att säkerställa att grundvattenförekomster har god status nu och i framtiden. Syftet är att nå vattendirektivets målsättning om ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra värdefulla grundvattenresurser.

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kommer att utökas.

Tillämpningsområde för föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten

SGU:s bemyndigande att ge ut föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten finns i 4 kap. 8a § och 9 kap. 3 § i vattenförvaltningsförordningen. Det fjärde kapitlet handlar om miljökvalitetsnormer och det nionde om rapportering. Föreskriften innehåller tre kapitel:

  1. Allmänna bestämmelser så som tillämpningsområde och termer som används i föreskriften.
  2. Bestämmelser om hur miljökvalitetsnormer och undantag ska fastställas och hållas aktuella.
  3. Krav på redovisning av underlag och fastställda miljökvalitetsnormer och undantag.
§

1 kap. 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas då vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster inklusive undantag och redovisar sådanan uppgifter enligt 4 kap. och 9 kap. 2 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Föreskriften riktar sig till vattenmyndigheten och innehåller bestämmelser om hur miljökvalitetsnormer för grundvatten ska fastställas och rapporteras. 

§

1 kap. 2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i vattenförvaltningsförordningen (2004:660), Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämringar.

Föreskriften innehåller ingen egen ordlista utan hänvisar bara till begrepp som redan finns förklarade i annan lagstiftning.  I vägledningen finns en samlad ordlista med viktiga begrepp.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Övriga avsnitt inom "SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2023:2)"