Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Omprövning av miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna ska uppdateras så att de anger de kvalitetskrav som faktiskt behövs i grundvattenförekomsten. Ny kunskap om grundvattenförekomsten och domstolsbeslut kan göra att vattenmyndigheten behöver ompröva miljökvalitetsnormerna.

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

2 kap 4 § Vattenmyndigheten ska ompröva miljökvalitetsnormer enligt vad som föreskrivs i 5 kap. 2 § andra stycket miljöbalken, i varje fall minst en gång per vattenförvaltningscykel.

 

§

2 kap 5 § För de grundvattenförekomster där en verksamhet eller åtgärd tillåtits enligt 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ska vattenmyndigheten, efter att miljökonsekvenser av den tillåtna verksamheten eller åtgärden har konstaterats i grundvattenförekomsten, ompröva miljökvalitetsnormerna.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut