Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljökvalitetsnormer i form av god status

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kommer att uppadateras och utökas.

För att vara rättsligt bindande ska miljökvalitetsnormen fastställas av vattenmyndigheterna enligt 5 kap. 2 § miljöbalken genom vattenmyndigheternas föreskrifter. 

§

2 kap 1 § Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormer för grundvattenföre­ komster baserat på information framtagen enligt SGU:s föreskrifter (SGU­FS 2023:1) om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten och information framtagen enligt 6 kap. vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Alla grundvattenförekomster ska ha fastställda miljökvalitetsnormer. Det är vattenmyndigheten som ska fastställa miljökvalitetsnormer för grundvatten. Det följer av bestämmelserna i 4 kap. 1 § vattenförvaltningsförordningen (VFF). Till varje vattenmyndighet finns en Vattendelegation som i praktiken fattar beslutet om vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för grundvattenförekomsterna. Besluten publiceras i form av föreskrifter i länsstyrelsens författningssamling. Det innebär att beslutade miljökvalitetsnormer för till exempel Gotland finns i föreskrifter som ger ut av länsstyrelsen i Kalmar län, eftersom Gotland hör till Södra Östersjöns vattendistrikt och vattenmyndigheten för det vattendistriktet finns vid länsstyrelsen i Kalmar län.

Förslag till miljökvalitetsnormer tas fram av vattenmyndigheten med stöd av handläggare på landets alla länsstyrelser. De föreslagna miljökvalitetsnormerna läggs ut på samråd så att alla som vill kan lämna in synpunkter. Synpunkterna bearbetas av vattenmyndigheten innan de föreslår miljökvalitetsnormer för beslut i Vattendelegationen.

Eftersom beslutade miljökvalitetsnormer får stor rättslig effekt både för verksamhetsutövare, myndigheter och kommuner är det viktigt med ordentligt faktaunderlag vid framtagande av miljökvalitetsnormer. Information från kartläggning, riskbedömning, framtagna tröskelvärden, trendanalys och klassificeringen av status inklusive användning av övervakningsdata, samt även information från den ekonomiska analysen och pågående åtgärder ska utgöra underlag.

Grundprincipen är god status nu och framåt

§

2 kap. 1 § Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormer för grundvatten­ förekomster till god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status med beaktande av vad som följer av 4 kap. 6, 7, 9, 10 och 14 §§ vattenförvaltnings­förordningen (2004:660).

Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormer för grundvatten­ förekomster som helt eller delvis utgör eller påverkar skyddade områden enligt 4 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) så att bestämmelserna för respektive skyddat område uppfylls.

 

Redovisa miljökvalitetsnormer och ändringar tydligt

§

3 kap 1 § Vattenmyndigheten ska redovisa och ange grunden för fastställda miljö­ kvalitetsnormer i enlighet med SGU:s föreskrifter och allmänna råd (SGU­FS 2017:1) om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grund­ vatten. Uppgifter om eventuella skyddade områden som påverkar den fastställda miljökvalitetsnormen ska anges.

Ändringar av uppgifter ska framgå tydligt och utföras utan att ursprungliga uppgifter förloras. Datum då ändringen har skett ska anges.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut