Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljökvalitetsnormer för grundvatten

4 §

Varje vattenmyndighet ska meddela miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § miljöbalken enligt följande:

  1. För varje grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster som vid riskbedömningen enligt 9 § SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus till 2021 ska miljökvalitetsnormer i form av riktvärden för grundvatten fastställas enligt bestämmelserna i 5–7 §§.
  2. För varje grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster där uppåtgående trender i koncentrationer av förorenande ämnen identifierats enligt 9 § ska miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända trend fastställas enligt 10 §.
  3. För varje grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster som vid riskbedömningen enligt 9 § SGU:s föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys bedömts vara utsatt för risk att inte uppnå eller bibehålla god kvantitativ status till 2021 ska god kvantitativ status fastställas som miljökvalitetsnorm.

Dessa föreskrifter innebär inte hinder för att vattenmyndigheten beslutar om avvikelser eller undantag enligt bestämmelserna i 4 kap. 9–12 §§ förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

För att vara rättsligt bindande ska miljökvalitetsnormen fastställas av vattenmyndigheterna enligt 5 kap. 2 § miljöbalken genom vattenmyndigheternas föreskrifter. Miljökvalitetsnormernas rättsverkan skiljer sig åt beroende på utifrån vilken punkt i 5 kap. 2 § miljöbalken som de har fastställts, se tabellen nedan.

SGU har i sina föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering föreskrivit att de miljökvalitetsnormer som fastställs för kemisk status utgör riktvärdesnormer enligt 5 kap. 2 § 2 punkten miljöbalken, och att de koncentrationer som anger s.k. ”utgångspunkt för att vända en trend” utgör miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § 4 punkten miljöbalken. Det innebär i praktiken att en grundvattenförekomst kan bedömas ha god kemisk status även om riktvärdet överskrids vid enstaka tillfällen eller i enstaka övervakningspunkter, om man genom undersökningar kan visa att användningen av grundvattnet som helhet för t.ex. dricksvattenförsörjningen eller miljön inte påverkas. Miljökvalitetsnormerna för kvantitativ status ska fastställas enligt lämplig punkt dvs. som gränsvärdes-, riktvärdes- eller andra normer.

Tabellen visar olika typer av miljökvalitetsnormer och deras påföljder enligt 5 kap. miljöbalken
Miljökvalitetsnorm Rättsverkan
Gränsvärdesnormer
2 § punkt 1
Anger en förorenings- eller störningsnivå som inte få över- eller underskridas.
Riktvärdesnormer (målsättningsnormer)
2 § punkt 2
Anger koncentration som ska eftersträvas eller föroreningsnivå som inte bör över- eller underskridas.

Indikativa normer
2 § punkt 3
Anger vilken högsta eller lägsta förekomst av organismer i yt- eller grundvatten som kan tjäna som vägledning för tillståndet i miljön.
Andra normer (andra EU-normer)
2 § punkt 4
Anger de krav i övrigt på kvaliteten i miljön som följer av Sveriges medlemskap i EU.

 

Miljökvalitetsnormernas utformning

Miljökvalitetsnormerna tas fram i samband med den fördjupade kartläggningen. De ska baseras på de resultat som framkommit vid denna samt på analysdata från övervakningen av kemisk och kvantitativ status. Det finns tre former av miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheterna kan fastställa för en grundvattenförekomst. Dessa är:

  • Miljökvalitetsnorm i form av riktvärde. Koncentrationer uttryckta som riktvärden ska fastställas som miljökvalitetsnormer för alla grundvattenförekomster som bedömts vara utsatta för risk för att inte uppnå god kemisk status. Dessa riktvärden ska sättas för de förorenande ämnen som är anledning till riskbedömningen.
  • Miljökvalitetsnorm i form av utgångspunkt för att vända en trend. Utgångspunkt för att vända en trend ska fastställas som miljökvalitetsnorm om en uppåtgående trend av ett förorenande ämne har identifierats genom miljöövervakningens analysresultat. Den fastställs vid en koncentration som utgör en procentandel av det fastställda riktvärdet för föroreningen. Vid denna koncentration ska åtgärder senast sättas in för att vända den uppåtgående trenden, så att inte riktvärdet ska överskridas.
  • Miljökvalitet i form av god kvantitativ status. God kvantitativ status ska fastställas som miljökvalitetsnorm för alla grundvattenförekomster som bedömts vara utsatta för risk för att inte uppnå god kvantitativ status. Genom de kriterier för god kvantitativ status som anges i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten kan specifika grundvattennivåer eller nivåintervall fastställas som miljökvalitetsnormer.

Ovanstående normer beskrivs mer ingående i avsnitt Förfarande för att fastställa riktvärde, Miljökvalitetsnormer i form av utgångspunkt för att vända en trend och Miljökvalitetsnormer i form av god kvantitativ status. Vilken eller vilka av dessa som ska fastställas beror på vad man kommit fram till under kartläggningen och riskbedömningen (se avsnitt Inledande kartläggning, Riskbedömning och Fördjupad kartläggning).

Undantag

Målet att uppnå god grundvattenstatus till aktuellt målår kommer av olika skäl inte alltid att lyckas. Det finns därför möjlighet att medge undantag från detta. Om vattenmyndigheterna bedömer att grundvattnet inte kan uppnå god status av naturliga skäl, på grund av att åtgärderna blir orimligt dyra eller för att de är tekniskt omöjliga, kan förekomsten omfattas av ett undantag. Undantag bör medges restriktivt och får bara tillämpas efter det att vattenmyndigheterna sett till att det genomförs en operativ övervakning av dessa förekomster enligt artikel 6.3 i Grundvattendirektivet (direktiv 2006/118/EG).

Enligt 4 kap. 9–12 §§ vattenförvaltningsförordningen får vattenmyndigheterna under vissa förutsättningar besluta om undantag som tidsfrist eller mindre strängt kvalitetskrav.

I 4 kap. 9 § i samma förordning anges villkoren för att få förlänga tiden för att uppnå god status och i 4 kap. 10 § anges villkoren för att besluta om mindre stränga kvalitetskrav än god status. Vidare finns ett par specialfall.

Enligt 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen kan mindre stränga kvalitetskrav eller statusförsämring i vissa fall medges i samband med nya verksamheter. I 4 kap. 12 § anges de bestämmelser som reglerar villkoren kring tillfälliga statusförsämringar på grund av tillfälliga exceptionella eller oförutsägbara naturliga orsaker eller olyckor.

Senast ändrad 2018-11-29

Skriv ut
;