Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Undantag från miljökvalitetsnormen god status

Ibland tar det tid att genomföra och få önskad effekt av åtgärder. Då kan det behövas ett undantag som kallas förlängd tidsfrist. Ibland är det inte möjligt att nå det kvalitetsmål man önskar och ibland finns starka skäl att prioriteringar annorlunda. Då kan det behövas ett undantag som kallas mindre stränga kvalitetskrav.

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

2 kap 3 § För grundvattenförekomster klassificerade till otillfredsställande kemisk grundvattenstatus respektive otillfredsställande kvantitativ status ska vatten­ myndigheten utreda om undantag enligt 4 kap. 9 och 10 §§ vattenförvaltnings­ förordningen (2004:660) kan tillämpas.

Vattenmyndigheten ska först utreda om undantag om förlängd tidsfrist enligt 4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) kan tillämpas. Därefter ska vattenmyndigheten utreda om undantag om mindre stränga kvalitetskrav enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) kan tillämpas.

 

Undantag i form av förlängd tidsfrist

 

Redovisning när förlängd tidsfrist tillämpas

§

3 kap 2 § Vattenmyndigheten ska vid tillämpning av förlängd tidsfrist redovisa

 1. om det till följd av 
  1. tekniska skäl,
  2. orimliga kostnader, eller 
  3. naturliga förhållanden
   är omöjligt att åstadkomma de förbättringar som behövs inom den tid som anges i 4 kap. 5–6 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660),
 2. betydande påverkanskällor enligt SGU:s föreskrifter (SGU­FS 2023:1) om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten,
 3. miljökonsekvenser enligt SGU:s föreskrifter (SGU­FS 2023:1) om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grund­ vatten,
 4. förorenande ämnen och indikatorer för kemisk grundvattenstatus respektive kvalitetsfaktorer för kvantitativ status,
 5. hur grundvattenförekomstens kemiska grundvattenstatus respektive kvantitativa status stegvis ska förbättras,
 6. hur det säkerställs att grundvattenförekomstens kemiska grundvattenstatus respektive kvantitativa status inte riskerar att försämras ytterligare, och
 7. vilket år som god kemisk grundvattenstatus respektive god kvantitativ status förväntas uppnås.

 

Undantag i form av mindre stränga kvalitetskrav

 

Redovisning när mindre stränga kvalitetskrav tillämpas

§

3 kap 3 § Vattenmyndigheten ska vid tillämpning av mindre stränga kvalitetskrav redovisa

 1. om grundvattenförekomsten är så påverkad av mänsklig verksamhet att
  1. orimliga kostnader, eller 
  2. naturliga förhållanden
   gör det omöjligt att åstadkomma de förbättringar som behövs,
 2. betydande påverkanskällor enligt SGU:s föreskrifter (SGU­FS 2023:1) om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten,
 3. förorenande ämnen eller indikatorer för kemisk grundvattenstatus respektive kvalitetsfaktorer för kvantitativ status,
 4. de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som inte utan orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön, och
 5. hur det säkerställs att alla möjliga åtgärder vidtas så att grundvatten­ förekomstens kemiska grundvattenstatus respektive kvantitativa status inte riskerar att försämras ytterligare.

 

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut