Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Miljökvalitetsnormer och undantag

Omarbetning av vägledningen pågår. Texten kommer att utökas.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer anger den målnivå som gäller i en grundvattenförekomst. I de flesta fall uttrycks miljökvalitetsnormen som god kemisk och god kvantitativ status. Miljökvalitetsnormer ska fastställas för alla grundvattenförekomster. Miljökvalitetsnormer är direkt bindande för myndigheter och kommuner. Men de får även effekt vid en tillståndsprövning genom bestämmelerna i 5 kap. 4 § miljöbalken där det står att en verksamhet inte får tillåtas om den leder till en försämring eller äventyrar möjligheten att uppnå en miljökvalitetsnorm. Även i plan- och bygglagen finns kopplingar till miljökvalitetsnormerna. En deltaljplan får till exempel inte antas om byggande enligt detaljplanen leder till att en miljökvalitetsnorm inte kan uppnås.  

Undantag

Om vattenmyndigheterna vid kartläggningen och riskbedömningen kommer till slutsatsen att grundvattnet inte kan uppnå god status, antingen av naturliga skäl eller på grund av att de nödvändiga åtgärderna blir orimligt dyra eller är tekniskt omöjliga, kan förekomsten omfattas av ett undantag. Grundvattenförekomsten behöver då inte uppnå god grundvattenstatus till målåret utan kan ges en tidsfrist till senare tidpunkt för att åtgärderna ska hinna få effekt. Om inte tillräckliga åtgärder ligger inom rimlighetens gränser eller är tekniskt möjliga kan mindre stränga krav sättas. Undantag får bara medges efter det att vattenmyndigheterna sett till att det genomförs en operativ övervakning av dessa förekomster.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut