Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Betydande påverkanskällor

Betydande påverkanskällor är de mänskliga verksamheter som är orsak till att grundvattenförekomsten riskerar att inte uppnå eller bibehålla god status.

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

3 kap 3 § För grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus respektive god kvantitativ status ska vattenmyndigheten ange mänskliga verksamheter som betydande påverkanskällor om de ensamma eller tillsammans ger miljökonsekvenser som kan påverka grundvattenförekomstens status. Förorenande ämnen och indikatorer respektive kvantitativa kvalitetsfaktorer som medför dessa miljökonsekvenser ska även identifieras.

 

§

6 kap 4 § Vattenmyndigheten ska redovisa betydande påverkanskällor enligt 3 kap. 3 § och ange

  1. unik identitet, om sådan finns,  
  2. geografiskt läge, och
  3. förorenande ämnen och indikatorer respektive kvantitativa kvalitets­faktorer som medför miljökonsekvenser på grundvattenförekomsten.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut

Relaterad information