Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Betydande påverkanskällor

En betydande påverkanskälla är en mänsklig verksamhet som, ensam eller tillsammans med andra, är orsaken till att en grundvattenförekomst riskerar att inte uppnå eller bibehålla god status.

§

3 kap. 3 § För grundvattenförekomster som riskerar att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus respektive god kvantitativ status ska vattenmyndigheten ange mänskliga verksamheter som betydande påverkanskällor om de ensamma eller tillsammans ger miljökonsekvenser som kan påverka grundvattenförekomstens status. Förorenande ämnen och indikatorer respektive kvantitativa kvalitetsfaktorer som medför dessa miljökonsekvenser ska även identifieras.

I den inledande kartläggningen identifieras de mänskliga verksamheter som eventuellt påverkar en grundvattenförekomst. Vattenmyndigheten ska sedan – genom den iterativa processen med riskbedömning, fördjupad kartläggning, statusklassificering, trendanalys och framtagande av tröskelvärden – bedöma om dessa verksamheter riskerar att leda till att förekomsten inte kan uppnå eller bibehålla god status. Om förekomsten är i risk ska de mänskliga verksamheter som ensamt eller tillsammans är orsak till det anges som betydande påverkanskällor. De mänskliga verksamheterna är kategoriserade enligt listan i bilaga 1a i SGU-FS 2023:1 och de betydande påverkanskällorna ska anges enligt samma lista.

Mer detaljerad information om riskbedömningen finns i avsnitt Riskbedömning och fördjupad kartläggning. Mer information om att identifiera mänsklig verksamhet i inledande kartläggning finns i avsnitt Identifiering av mänskliga verksamheter.

§

6 kap. 4 § Vattenmyndigheten ska redovisa betydande påverkanskällor enligt 3 kap. 3 § och ange

  1. unik identitet, om sådan finns,  
  2. geografiskt läge, och
  3. förorenande ämnen och indikatorer respektive kvantitativa kvalitets­faktorer som medför miljökonsekvenser på grundvattenförekomsten.

För varje grundvattenförekomst ska vattenmyndigheten redovisa de betydande påverkanskällorna. De ska vara kategoriserade enligt listan i bilaga 1a till SGU-FS 2023:1. De betydande påverkanskällorna ska rapporteras till EU-kommissionen. För varje grundvattenförekomst ska vattenmyndigheten också redovisa vilka ämnen och kvalitetsfaktorer som gör att grundvattenförekomsten är i risk, så som framgår av den tredje punkten i paragrafen. Även den här informationen rapporteras till EU-kommissionen.
Om det finns en unik identitet för en enskild mänsklig verksamhet som utgör en betydande påverkanskälla så ska den redovisas. Det geografiska läget ska också redovisas, gärna med koordinater. Informationen om verksamheterna behövs för arbetet med åtgärdsprogrammet. För att underlätta det arbetet är det också lämpligt att vattenmyndigheten redovisar de ämnen eller kvalitetsfaktorer som varje verksamhet bidrar med, och som orsakar risken.

Senast ändrad 2023-12-05

Skriv ut