Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Fastställa vända trend-värden

Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar. 

§

3 kap. 7 § Vattenmyndigheten ska fastställa vända trend­-värden för de grundvattenföre­komster som efter riskbedömningen enligt 3 kap. 1 § konstaterats vara i risk att inte uppnå eller bibehålla god kemisk grundvattenstatus.

Vända trend­-värde ska fastställas för förorenande ämnen och indikatorer som riskerar att överskrida ett tröskelvärde.

 

§

3 kap. 8 § Vattenmyndigheten ska fastställa vända trend­-värdet så att det utgör 75 procent av tröskelvärdet om inte annat framgår av denna paragraf.

Vända trend-­värdet ska fastställas till en lägre procentandel av tröskel­ värdet än 75 procent om det behövs för att så kostnadseffektivt som möjligt förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra varje miljömässigt betydande skadlig förändring i grundvattenkvaliteten.

Vända trend­-värdet ska utgöra en högre procentandel av tröskelvärdet än 75 procent om det behövs för att

  1. detektionsnivån inte gör det möjligt att identifiera en betydande och ihållande uppåtgående trend när vända trend-­värdet utgör 75 procent av tröskelvärdet, eller
  2. ökningstakten hos trenden och möjligheten att vända trenden är sådana att en högre procentandel ändå skulle innebära att åtgärder så kostnadseffektivt som möjligt skulle kunna förebygga eller åtminstone i görligaste mån mildra varje miljömässigt betydande skadlig förändring i grundvattenkvaliteten. En sådan högre procentandel får inte försena eller försvåra möjligheten att bibehålla miljökvalitetsnormen.

Vid fastställande av vända trend-­värden ska vid behov hänsyn tas till kraven i förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915).

Det procentuella förhållandet mellan tröskelvärdet och vända trend­-värdet ska inte ändras under pågående vattenförvaltningscykel.

 

§

6 kap. 6 § Vattenmyndigheten ska redovisa och ange grunden för vända trend­värden fastställda enligt 3 kap. 7 och 8 §§.

Senast ändrad 2023-03-02

Skriv ut