Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Riskbedömning (fördjupad kartläggning)

Syftet med riskbedömningen är att göra en sammanvägning av riskerna för försämrad kvalitet eller kvantitet hos grundvattenmagasinet och att bedöma vad en eventuell försämring får för konsekvenser.

Använd all information som tagits fram i de tidigare stegen i den fördjupade kartläggningen. De stödfrågor som finns nedan är desamma som i den inledande kartläggningen om riskbedömning. Skillnaden är att underlagsmaterialet till bedömningen nu är mer omfattande. Om grundvattenmagasinet är en vattenförekomst enligt vattenförvaltningen – använd de fyra frågor som finns i den inledande kartläggningen om riskbedömning.

Förslag på frågor att besvara vid riskbedömningen för grundvattenmagasin:

 • Vilken  känslighet  har  grundvattenmagasinet till följd av geologin, magasinets egenskaper och tillrinningsområdet? Använd informationen från den fördjupade kartläggningen om geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet samt tillrinningen och flödesriktningen.
  • Vilka faktorer ger hög känslighet?
  • Vilka faktorer ger låg känslighet?
  • Hur blir den sammanlagda känsligheten?
 • Hur stor risk utgör mänskliga aktiviteter för grundvattnet i magasinet? Använd informationen från den fördjupade kartläggningen om mänsklig påverkan och väg ihop med magasinets känslighet på platsen för den aktuella aktiviteten. Beakta både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
 • Vad är det största hotet mot vattenbalansen i grundvattenmagasinet?
 • Hur stor är risken att grundvattenmagasinets vattenbalans försämras?
 • Vad är det största hotet mot vattenkvaliteten i grundvattenmagasinet?
 • Hur stor är risken att vattenkvaliteten försämras?
 • Hur stora är de sammanvägda riskerna i framtiden?
 • Finns det information som tyder på att grundvattenmagasinet är påverkat av mänskliga aktiviteter? Väg samman resultaten från den fördjupade kartläggningen  av mänsklig påverkan och övervakning. Beakta både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
 • Hur påverkas de identifierade riskerna av en framtida klimatförändring? Exempelvis kraftigt förhöjda grundvattennivåer eller kraftigt sänkta grundvattennivåer.
 • Vad får eventuella försämringar av grundvattnets kvalitet eller kvantitet för konsekvenser?
  • Hur påverkas grundvattenberoende ekosystem?
  • Hur påverkas möjligheterna till vattenuttag?
 • Hur stor är osäkerheten i riskbedömningen?
 • Vilka brister har underlaget till riskbedömningen?
 • Vilket material skulle behövas för att göra en säkrare bedömning?

Hänvisar till 3 kap 1 § i SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Riskbedömning i Vägledning för vattenförvaltning av grundvatten.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut