Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Riskbedömning (inledande kartläggning)

En riskbedömning innebär att väga ihop informationen om mänsklig påverkan och grundvattenmagasinets och tillrinningsområdets egenskaper. Slutsatsen används sedan för att besluta om det behövs åtgärder för att förbättra eller undvika försämring av grundvattnets tillstånd. För grundvattenmagasin som är en grundvattenförekomst finns en riskbedömning gjord, information om den hittas i VISS.

Förslag på frågor att besvara om grundvattenmagasinet är en grundvattenförekomst:

 • Hur ser riskbedömningen i VISS ut?
 • Vilka påverkanskällor har identifierats som bidragande till riskbedömningen?
 • Har det tillkommit påverkanskällor som inte finns med i den senaste påverkansanalysen?
 • Har några möjliga påverkanskällor kunnat avfärdas? Ange motiv.
 • Är riskbedömningen verifierad med stöd från övervakningen?
 • Stödjer den information som framkommit i detta arbete den riskbedömning som finns i VISS?

Förslag på frågor att besvara vid riskbedömningen för alla grundvattenmagasin:

 • Vilken  känslighet  har  grundvattenmagasinet till följd av geologin, magasinets egenskaper och tillrinningsområdet? Använd informationen från den inledande kartläggningen om geologi och egenskaper hos grundvattenmagasinet samt tillrinningen och flödesriktningen.
  •  Vilka faktorer ger hög känslighet?
  •  Vilka faktorer ger låg känslighet?
  •  Hur blir den sammanlagda känsligheten?
 • Finns det information som tyder på att grundvattenmagasinet är påverkat av mänskliga aktiviteter? Väg samman resultaten från den inledande kartläggningen om mänsklig påverkan och övervakning. Beakta både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
 • Hur stor risk utgör mänskliga aktiviteter för grundvattnet i magasinet? Använd informationen om mänsklig påverkan och väg ihop med magasinets känslighet på platsen för den aktuella aktiviteten. Beakta både kvalitativa och kvantitativa aspekter.
 • Hur ser vattenbalansen ut i grundvattenmagasinet? Väg samman uppgifter om grundvattenbildning och uttag från magasinet. Är uttagen stora i förhållande till grundvattenbildningen?
 • Vad är det största hotet mot vattenbalansen?
 • Hur stor är risken att grundvattenmagasinets vattenbalans försämras?
 • Vad är det största hotet mot vattenkvaliteten?
 • Hur stor är risken att vattenkvaliteten i försämras?
 • Hur stora är de sammanvägda riskerna för grundvattenmagasinet i framtiden?
 • Hur påverkas de identifierade riskerna av en framtida klimatförändring? Exempelvis kraftigt förhöjda grundvattennivåer eller kraftigt sänkta grundvattennivåer.
 • Vad får eventuella försämringar av grundvattnets kvalitet eller kvantitet för konsekvenser?
  • Hur påverkas grundvattenberoende ekosystem?
  •  Hur påverkas möjligheterna till vattenuttag?
 • Hur stor är osäkerheten i riskbedömningen?
 • Vilka brister har underlaget till riskbedömningen?
 • Vilket material skulle behövas för att göra en säkrare bedömning?

Hänvisar till 3 kap. 1 § SGU-FS 2023:1 samt avsnitt Riskbedömning och fördjupad kartläggning i vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten.

Senast ändrad 2023-05-29

Skriv ut