Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Analysera och summera (hydrogeologiska undersökningar)

Väg samman informationen som framkommit i de utförda undersökningarna med informationen från de två kartläggningsstegen. Sammanfatta till exempel med hjälp av frågorna nedan. Fokusera speciellt på de frågeställningar som var anledningen till kartläggningen av magasinet.

 • Vilken ny information har framkommit i undersökningarna?
 • Vilken information saknas eller är bristfällig?
 • Vad visar den totala kartläggningen av grundvattenmagasinet? Sammanfatta de viktigaste punkterna.
  • Hur stor är den mänskliga påverkan på grundvattnet i magasinet idag?
  • Hur stor är risken för negativ påverkan i framtiden?
  • Har arbetet lett fram till svar på de frågor som ställdes inför kartläggningen (avsnitt Motiv till val av grundvattenmagasin)?
  • Hur stor är osäkerheten?
 • Har undersökningarna lett till andra slutsatser än dem från de två kartläggningsstegen?
 • Finns det behov av att vidta åtgärder?
 • Är all information ordentligt dokumenterad? Kontrollera mot punktlistan i avsnitt Fördjupad kartläggning.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut

Relaterad information