Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Nivåmätningar och vattenprovtagning

Nivåmätningar är en metod för att undersöka grundvattenytans läge och dess variationer över tid. Provtagning av grundvattnet kan ge information om vilken påverkan grundvattenmagasinet är utsatt för. Vattenprover kan analyseras för en mängd kemiska parametrar, mikroorganismer och radon. En negativ påverkan på ett grundvattenmagasin kan utgöras av förändrade grundvattennivåer eller förändrad vattensammansättning. Nivåmätningar och vattenprovtagningar kan göras i olika typer av provpunkter, se faktaruta nedan.

OLIKA TYPER AV PROVTAGNINGSPUNKTER

Lodning i grundvattenrör. Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Lodning i grundvattenrör

Källa – en bra representativ källa har stort upptagningsområde, flödar ständigt och är ofta bättre som provtagningspunkt än en brunn. En liten källa placerad i utkanten av ett grundvattenmagasin kan dock ge missvisande resultat eftersom det finns risk att den har ett mycket begränsat upptagningsområde.

Brunn– en allmän vattentäkt med stort upptagningsområde är en bättre provtagningspunkt än en enskild brunn.

Grundvattenrör – ett grundvattenrör har ett relativt litet upptagningsområde och ett prov representerar oftast området närmast röret. Bilden intill visar nivåmätning i ett grundvattenrör. 

Ytvatten– Punkter med lokalt utläckage från grundvattenmagasinet kan vara lämpliga provtagningspunkter.

.

 

Frågor att ställa sig inför nivåmätning och vattenprovtagning är exempelvis:

 • Finns det relevanta provtagningspunkter?
 • Finns det befintliga övervakningsstationer eller provtagningspunkter för vattenprover eller nivåmätningar?
  • Är dessa placerade på relevanta platser?
  • Finns det lämpliga platser att starta ny provtagning på?
 • Behövs nya grundvattenrör för att täcka in rätt områden?
 • Finns det tidigare undersökningar att jämföra med?
  • Är det lämpligt att analysera samma parametrar?
  • Kontrollera att analysnoggrannheten (detektionsgränsen) är minst lika bra som i tidigare underökningar.
 • Vilka parametrar är relevanta att analysera? Om det finns misstankar om förorenande ämnen bör dessa naturligtvis analyseras.
 • Vilken noggrannhet på analyserna behövs för att ge relevant information?
 • Kan provsvaren rapporteras in till exempelvis en datavärd så att fler kan ha nytta av dem?

Läs mer-tips:

 • Regional miljöövervakning av grundvattennivåer av Peter Dahlqvist år 2012.
 • Övervakning av grundvattnets kvalitet av Liselotte Tunemar år 2016, SGU-rapport 2016:03.
 • Checklista inför provtagning, tips på analysparametrar samt inventerings- och provtagningsprotokoll finns på SGU:s webbplats, på sidan om datavärdskapet.
 • Information om undersökningstyper för miljöövervakning finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.
 • Beskrivningen av undersökningstyper för grundvattnets kvalitet, grundvattennivå samt saltvatteninträngning i brunnar finns länkade under rubrik Dokument.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut