Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Hydrauliska testmetoder

Hydrauliska testmetoder som slugtester, provpumpning och vattenförlustmätningar kan bidra med information om hur mycket grundvatten som finns på en plats och vilken uttagskapacitet ett magasin kan ha. Ofta blir det primära resultatet av ett hydrauliskt test ett mått på genomsläppligheten i form av hydraulisk konduktivitet, K (m/s), eller transmissivitet, T (m2/s). Men det kan också under vissa omständigheter ge annan information som hydraulisk kontakt mellan olika delar av ett magasin.   

Slugtest

Slugtest är den enklaste metoden. Principen är att släppa ner ett föremål med känd volym eller hälla ner en viss mängd vatten i ett grundvattenrör. Det ger en snabb höjning av grundvattennivån i röret. Efter den initiala nivåhöjningen mäts återhämtningen till den ursprungliga nivån. Metoden kan ge information om markens genomsläpplighet, men eftersom den hydrauliska störningen är liten och kortvarig ger den endast information om markens egenskaper i nära anslutning till grundvattenröret.

Provpumpning

Provpumpning innebär att grundvattennivån sänks genom att grundvatten pumpas ur en brunn eller ett rör. Både avsänkningen av grundvattennivån under pumpningen och den efterföljande återhämtningen efter pumpstopp kan mätas och utvärderas. Provpumpning kan utföras i en brunn utan nivåmätning i andra rör eller brunnar, vilket ger en information om genomsläppligheten i omgivningen och brunnens kapacitet. En provpumpning kan också utföras genom att dessutom mäta hur snabbt och hur mycket nivån eventuellt sänks i närliggande brunnar eller grundvattenrör. Då pratar man ibland om interferenstest, eftersom det dessutom ger en indikation på hur omgivningen påverkas av pumpningen. Tiden som provpumpningen pågår kan variera stort beroende på syftet med testet. Om det endast görs under några timmar får man information om området närmast pumphålet. Men ofta pågår testet mycket längre tid, framför allt om syftet är att utvärdera responsen i omgivningen eller magasinets långsiktiga uttagskapacitet. Ofta genomförs provpumpning med ett konstant flöde under testet, men det kan också utföras som en så kallad stegprovpumpning där flödet ökas med jämna mellanrum i syfte att undersöka magasinets respons på olika uttag. Provpumpning kan utföras i brunnar både i jord och i berg.   

Vattenförlustmätningar

Vattenförlustmätningar eller injektionstester används ofta för att undersöka genomsläppligheten i sprickor i berget, speciellt i samband med byggande i berg. Ofta görs ett antal mätningar i ett bergborrhål genom att avgränsa olika avsnitt av hålet med så kallade manschetter på olika nivåer. Testet utförs genom att injicera vatten i testsektionen och mäta tryck och flöde och på så sätt utvärdera bergets genomsläpplighet. Vanligen injiceras vatten med ett konstant tryck under en relativt begränsad tid.  

 

Läs mer-tips

Sparrenbom, C. & Jeppsson, H. (red.), 2022: Grundvattenboken. Studentlitteratur AB, 672 s.

Gustafson, G., 2009: Hydrogeologi för bergbyggare. Forskningsrådet Formas, 168 s.

Senast ändrad 2022-12-20

Skriv ut