Hydrauliska metoder

Information om hur mycket grundvatten som finns och vilken kapacitet ett magasin har kan fås genom slugtest, provpumpning och vattenförlustmätningar.

Slugtest är den enklaste metoden. Principen är att släppa ner ett föremål med känd volym i ett grundvattenrör. Det ger en snabb höjning av grundvattennivån i röret. Mätningar görs för att registrera tiden det tar för grundvattenytan att återgå till normal nivå. Metoden ger information om markens genomsläpplighet i nära anslutning till grundvattenröret.

Provpumpning innebär att grundvattenytan sänks genom att grundvatten pumpas ur en brunn eller ett rör. Både sänkningen av grundvattenytan och efterföljande återhämtning mäts. Denna metod kräver att det finns flera brunnar eller grundvattenrör i nära anslutning till varandra. Resultatet från provpumpningen visar hur stort område som påverkas av pumpningen och hur snabbt grundvattnet transporteras i marken. Pumpvolymen justeras med målsättning att hitta en jämviktssituation där pumpningen och tillrinningen är lika stor. Provpumpning kan göras antingen som kort- eller långtidsmätning. Korttidsmätning omfattar mätningar från några veckor upp till en månad, medan långtidspumpning kan pågå ett år. Långtidspumpning används till exempel inför etablering av dricksvattentäkter.

Vattenförlustmätningar används för att undersöka transporten av grundvatten i sprickor i berget. I ett bergborrhål sätts så kallade muffar för att täta hålet på olika nivåer. Sedan pumpas en specifik mängd vatten ner i bergborrhålet varefter nivån i röret mäts tills dess att grundvattenytan har återgått till sin normala nivå. Försöket upprepas med muffar på olika djup för att hitta vattenförande sprickor i berget.

Läs mer-tips:

  • Undersökning av slugtestmetodik i jord, examensarbete av Klara Andersson år 2015.
  • Examensarbete om slug­tester i berg av Sara Doverfeldt år 2015.
  • Rapport om analys av provpumpning i berg av Jan-Erik Ludvigson och Karl-Erik Hjerne år 2014.
  • Rapport om vattenförlustmätningar i berg av Jan-Erik Ludvigson m.fl. år 2007.

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut