Handledning Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten

Spårämnen och temperaturgradienter

Provtagning i vattendrag.

Provtagning i vattendrag.

Mätningar av temperaturgradienter i till exempel ett vattendrag kan ge information om var grundvatten flödar ut i vattendraget. Det är en förhållandevis billig och enkel metod. Det går också att mäta temperaturgradienter i grundvattenrör för att undersöka förekomst av inducerad infiltration.

Mätningar av spårämnen och temperaturgradienter kan användas för att få information om transporttider och åt vilket håll grundvattnet rinner. Ett spårämnesförsök innebär att ett ämne (vanligen ett färgämne eller salt) tillsätts och därefter utförs mätningar nedströms. Metoden kräver att det finns bra platser nedströms att mäta på.

Läs mer-tips:

  • Rapport om spårämnesförsök som undersökningsmetodik vid konstgjord grundvattenbildning av Lena Tilly m.fl. år 1999.
  • Rapport med samlade erfarenheter från spårämnesförsök i berg av Martin Löfgren m.fl. år 2007.

 

 

Senast ändrad 2019-05-23

Skriv ut