Checklista för bergtäkter

Här beskriver vi vad SGU anser att ansökningar om tillstånd för bergtäkt bör innehålla ur perspektivet geologi och fysisk planering. Checklistan är ett stöd till dig som ska göra en ansökan om bergtäkt, men den kan också användas i tillsynsmyndigheternas arbete.

Det är viktigt att notera att checklistan inte tar upp allt som ska ingå i en ansökan. En täktansökan ska även innehålla andra miljörelaterade frågor som inte direkt ingår i SGU:s ansvarsområde och som därför inte tas upp här. Exempel på sådana frågor är buller, vibrationer, arbetstider och trafik som givetvis också är viktiga frågor.

En ansökan bör innehålla information om följande:

Geologisk beskrivning

En kort geologisk beskrivning av vilken eller vilka bergarter man ämnar bryta, samt deras texturer och strukturer bör redovisas.

Geovetenskapligt värde 

Det finns speciella intressanta geologiska värden som kan vara värda att bevara för framtiden. Sådana objekt skulle kunna vara t.ex. jättegrytor, värdefulla lagerformationer eller vindslipning. Information om eventuella geologiska bevarandevärden bör redovisas i ansökan.

Materialegenskaper

För att kunna bedöma om bergmaterialet kan möta de krav för de användningsområden täkten ämnar leverera till bör relevanta egenskapsdata redovisas. För vägändamål kan sådana egenskaper vara kulkvarnsvärde eller Los Angelesvärde. För betongändamål kan sådana egenskaper vara petrografisk analys, strålning eller alkalisilikareaktivitet.

Strålning från bergmaterial, SGU-rapport 2015:34 (nytt fönster)

Riksintresse 

Omfattas täktområdet av ett riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen eller material bör detta redovisas och den geologiska beskrivningen bör fokusera på de materialegenskaper som är relevanta för det aktuella intresset (se ovan). För naturstensintressen bör man särskilt betona de naturstenskritiska materialegenskaperna som inneslutningar, färgvariationer, sprickor o.s.v.

Täktens inverkan på grundvatten, vattenförsörjning och energibrunnar

Grundvattenförhållanden 

Beskriv grundvattenförhållandena i täktområdet och dess närhet. Den hydrogeologiska redogörelsen ska behandla både nuvarande situation och eventuell förväntad förändrad situation under och efter brytning.

Beskrivningen bör omfatta:

  • Förekomst av grundvattenmagasin i och i närheten av täktområdet
  • Grundvattnets uppträdande i området – beskrivningen bör bl.a. omfatta grundvattennivåer (både i berg och i jord), gradienter, flödesriktning, information om eventuella vattenförande sprickzoner och förekomst av utströmningsområden. Vid eventuell avsänkning av grundvattennivån bör förmodat påverkansområde redovisas. Behandling och utsläpp av eventuellt inläckande grundvatten bör beskrivas.

Grundvattenberoende ekosystem

Redovisa om det finns några närliggande grundvattenberoende ekosystem, till exempel källområden, mossar, kärr eller våtmarker, som kan påverkas av täktverksamheten.

Vattenförvaltning

Redovisa om det finns det någon grundvattenförekomst i jord eller berg beslutade inom vattenförvaltningen som skulle kunna påverkas av täktverksamheten, samt hur påverkan kan komma att ske.

Sättningsrisker

Redovisa om det i närbelägna jordar finns risk för sättningar som kan förorsakas av grundvattenavsänkning från täktverksamheten.

Allmän vattenförsörjning

Redovisa om det finns någon allmän vattentäkt i närheten av bergtäkten som skulle kunna påverkas av täktverksamheten.

Enskild vattenförsörjning

Redovisa om det finns enskild vattenförsörjning i närområdet som skulle kunna påverkas negativt av täktverksamheten. Som underlag bör en brunnsinventering utföras. Inventeringen bör omfatta brunnar för såväl vattenförsörjning, bevattning som energi och redogörelsen bör inkludera uppgifter om brunnsläge, marknivå, grundvattennivå, brunnsdjup och användning. SGU:s brunnsarkiv kan utgöra ett stöd men eftersom grävda brunnar sällan finns med i arkivet och det även finns bergborrade brunnar som inte rapporterats in så måste uppgifterna kompletteras med en inventering i det berörda området.

Energibrunnar

Redovisa om det finns bergvärmeanläggningar som kan påverkas negativt av täktverksamheten.

Bedöm hydrogeologiska risker

Bedöm om det finns risk för avsänkning i något av de objekt som identifierats i närområdet. Bedöm också om det finns risk för föroreningsspridning från täkten till något objekt i närområdet. Beakta både potentiell spridning i bergsprickor och jordlager samt avrinning från täkten.

Energibrunnar

Redovisa om det finns bergvärmeanläggningar som kan påverkas negativt av täktverksamheten.

Verksamhetens interna vattenbehov

Finns det ett internt behov av vatten, till exempel för dammbekämpning? Definiera i så fall vattenresursen för detta behov.

Vattenverksamhet

Om inläckande grundvatten leds bort kan detta kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kapitel. Om verksamheten inte ger upphov till allvarlig skada eller att inga enskilda eller allmänna intressen skadas så ska ansökan redovisa detta. Under sådana omständigheter kan det till och med vara en fördel med ett inåtriktat grundvattenflöde förutsatt att vattenbehandling och recipientfrågan för utpumpat grundvatten är väl utredd.

Branschföreningen Sveriges bergmaterialindustri (SBMI) har tagit fram en PM med ytterligare stöd och rekommendationer angående vilket underlag som bör tas fram:

Vilket underlag krävs enligt MB kap 11 i bergtäkter (pdf på SBMIs webbplats, nytt fönster)

Reningsåtgärder

Kräver verksamheten rening av utgående vatten, till exempel sedimentation eller oljeavskiljning? Om så är fallet beskriv dessa steg i ansökan samt vilken recipient som används.

Dagvattenhantering

Beskriv hur dagvatten från täkten kommer att tas om hand.

Egenkontrollprogram

Förslag på kontrollprogram ska finnas i ansökan. Om det finns behov av att kontrollera täktens påverkan på grundvattnet bör detta läggs in i egenkontrollprogrammet. Detta gäller både kvalitativ och kvantitativ påverkan. Det är även bra att ta vattenprov och analysera vattenkvaliteten innan påbörjad verksamhet för att ha som referens. Det är då bra att mäta både i närliggande brunnar och i vattendrag. Kontrollera om det finns en SGU-miljöövervakningsstation (för nivå och kvalitet) i närheten som kan användas som referens.

Efterbehandling

Beskriv hur täkten ska efterbehandlas och hur efterbehandlingen kan komma att påverka grundvattnet samt om det geovetenskapliga värdet påverkas i negativ eller positiv riktning.