Att använda krossat berg

Krossat berg är idag det mest använda ballastmaterialet i Sverige. Inom väg- och järnvägsbyggande, liksom vid tillverkning av asfalt, är krossat berg helt dominerande. För vissa andra användningsområdet varierar det över landet vilket material man i första hand använder – det vill säga naturgrus eller krossat berg.

SGU har i uppdrag att verka för att användningen av naturgrus på lång sikt begränsas till sådan användning där alternativ, som till exempel krossat berg, inte är tekniskt eller ekonomiskt möjliga att använda.

Gemensamt för de exempel vi ger här är att de beskriver en verklig situation där krossat berg används. Det framgår också varifrån det aktuella berget kommer, hur det ser ut och hur det är beskaffat i övrigt. Även eventuella normer för materialets egenskaper m.m. för det aktuella användningsområdet återges.

Informationen finns i form av informationsblad, som du kan hämta hem från vår webbplats (som pdf) eller beställa från vår kundtjänst.

För närvarande finns följande exempel:

Halkbekämpning (pdf, nytt fönster)

Ledningsbädd och kringfyllnad (pdf, nytt fönster)

Marksten och plattor av betong (pdf, nytt fönster)

Sättsand och fogsand (pdf, nytt fönster)

Fabriksbetong (pdf, nytt fönster)