Foto: Anders Damberg.

Grundvatten av god kvalitet

Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. 16 nationella miljökvalitetsmål beskriver hur miljön då ska se ut. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Så här lyder miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet:

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

Vad innebär miljökvalitetsmålet?

För miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns sex preciseringar beslutade:

  1. Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
  2. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
  3. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.
  4. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.
  5. Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.
  6. Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

SGU:s roll

SGU:s ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet innebär att vi, tillsammans med berörda myndigheter och andra intressenter, ska samla in data, utveckla lämpliga indikatorer, redovisa måluppfyllelsen, föreslå kompletterande insatser och i övrigt verka för att miljökvalitetsmålet nås.

Mer att läsa:

Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 2023
Rapporten ingår som en del i den fördjupade utvärdering inom miljömålsarbetet som genomförs vart fjärde år.

Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2022 - Med fokus på statliga insatser (nytt fönster)

Senast granskad 2022-04-20