SGU:s grundvattennät

Syftet med SGU:s grundvattennät är att studera tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat, för referensändamål, prognoser, miljökontroll och resursberäkningar. Grundvattennätet startade i slutet av 1960-talet.

I Grundvattennätet ingår ungefär 550 stationer i 150 områden. Nivåmätningarna görs vanligen automatiskt inklusive överföring och presentation av data. Beräkning av grundvattennivåer utförs i samverkan med SMHI. Det kemiska programmet omfattar för närvarande 30 stationer. Grundvattennätet finansieras av SGU.

Grundvattennätets kemiska program kompletterar den nationella miljöövervakningen som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. De ska tillsammans ge en representativ bild av grundvattnets kemi i Sverige. Stationerna ska endast vara påverkade av luftburna föroreningar.

Basprogram: temperatur, pH, EC, NH4, NO2-NO3, Tot-N, Tot-P, fosfat-P, TOC, kisel, järn, mangan, kalcium, magnesium, natrium, Alk/Ac, sulfat, klorid, fluorid.

Metaller: aluminium, koppar, zink, kadmium, bly, krom, nickel, kobolt, arsenik, vanadin.

Senast granskad 2022-03-09