En person står och antecknar efter att ha mätt grundvattennivån i ett grundvattenrör i Kindla.

Foto: Bo Thunholm, SGU

Integrerad miljö­övervakning

SGU utför integrerad miljöövervakning på uppdrag av Naturvårdsverket. Delprogrammet "Integrerad miljöövervakning" ska följa miljötillståndets utveckling vid fyra skogklädda avrinningsområden spridda över Sverige.

Den integrerade miljöövervakningen är ett samarbete mellan SGU, SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Avrinningsområdena ingår i det europeiska nätet av stationer för integrerad miljöövervakning som följer upp FN:s konvention om utsläpp till luft. Vid tre av dessa områden, Gammtratten, Kindla och Aneboda, genomför SGU grundvattenkemiska mätningar.

Delprogrammet "Integrerad milljöövervakning" finansieras av Naturvårdsverket och sorterar under miljöövervakningens programområde Skog. 

Om integrerad miljöövervakning i Sverige på Institutionen för vatten och miljö, SLU (nytt fönster)

I Gammtratten, Kindla och Aneboda provtas grundvatten från 19 grundvattenrör, fyra eller två gånger per år. I basprogrammet för vattenkemianalyser ingår följande parametrar: temp, pH, EC, NH 4, NO 2–NO 3, Tot-N, Tot-P, fosfat-P, DOC, kisel, järn, mangan, aluminium, kalcium, magnesium, natrium, kalium, Alk/Ac, sulfat, klorid. I områdena samlas även data om grundvattennivåer och markfuktighet in. Tidigare provtogs även koppar, bly, zink, kadmium och kvicksilver i samband med kampanjer vart fjärde år. För närvarande sker detta endast i Aneboda.

Grundvattenkemiska data från integrerad miljöövervakning finns att ladda ned i kartvisaren "Miljöövervakning av grundvattenkemi”. Vill du ha tillgång till övriga data i projektet, kontakta SGU.

Starta "Miljöövervakning av grundvattenkemi" (nytt fönster)