temperaturmätningDatavärdskap har inrättats av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för att kvalitetskontrollera, lagra, tillgängliggöra och arkivera miljödata som produceras inom den nationella och regionala miljöövervakningen. SGU är datavärd för grundvattendata.

Miljöövervakningsdata - sötvatten

Kartvisaren "Miljöövervakning, grundvattenkemi"

Till grund för kartvisaren ”Miljöövervakning, grundvattenkemi” ligger de grundvattenkemiska data som SGU samlar in inom den nationella miljöövervakningen och SGUs grundvattennät. SGU tar också emot och lagrar data från den regionala miljöövervakning som genomförs av länsstyrelserna.
 
Via kartvisaren kan du ladda ned dessa data men även ta fram grafisk presentation av tidsserier och statistik, förutsatt att data finns från olika år på aktuell station. Klicka på den punkt som symboliserar aktuell provtagningsstation för att hämta data. Du kan också gå via länsförteckningen för att få fram grafisk information och statistik.
 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger upphovsrätten till de data som samlas in. Datan får användas fritt om källan anges enligt följande: Svensk miljöövervakning, datavärd SGU.
 
Öppna kartvisaren "Miljöövervakning av grundvattenkemi" (nytt fönster)