Bild på grundvattenkartering.

Grundvattenkartering norr om Östersund.

Foto: Peter Dahlqvist, SGU.

Datavärdskap för grundvatten

Inom den nationella och regionala miljöövervakningen samlas en mängd data in. SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten.

SGU är datavärd för grundvattendata. Detta innebär att vi samlar in och förvaltar data gällande grundvattennivåer och grundvattenkvalitet. SGU tillhandahåller också en rad tjänster för att tillgängliggöra insamlade data.

Rapportera data för grundvatten

 

Datavärdskap har inrättats av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att kvalitetskontrollera, lagra, tillgängliggöra och arkivera miljödata som produceras inom den nationella och regionala miljöövervakningen. Du kan läsa mer om Sveriges miljöövervakning på Naturvårdsverkets webbplats.

Miljöövervakning följer tillståndet i miljön (Naturvårdsverkets webbplats) (nytt fönster)

Datavärdskap grundvatten hanterar data inom två av miljöövervakningens delprogram: Trend- och omdrevsstationer grundvatten samt Integrerad monitoring grundvatten (A). Den förstnämnda ligger under programområde Sötvatten och har varit aktiv sedan 1968 medan den andra ligger under programområde Skog och har varit aktivt sedan 1996.

Senast granskad 2023-05-26