Rapportera data för grundvatten

Leveranser inom datavärdskapet ska göras enligt SGU:s rutiner. Rutinerna beskrivs översiktligt nedan och är uppsatta för att förenkla och kvalitetssäkra dataflöden.

Registrera.png

För att rapportera data behöver du först bli registrerad som dataleverantör. Besök vår inrapporteringstjänst där du registrerar dig genom att följa instruktionerna. Är du osäker på om du är registrerad provar du bara att logga in med din e-postadress. Är du registrerad får du en inloggningslänk skickad till din e-post.

Registrera dig som dataleverantör (nytt fönster)

Registrera provplatser

Behöver du registrera en ny provplats gör du det genom att skicka ett e-post till datavärdskapets funktionsbrevlåda (grundvatten.datavardskap@sgu.se). Skicka med information om den nya stationen genom att fylla i mallen för nya provplatser. Var alltid noga med att kontrollera att provplatsen som du vill skapa inte redan finns. Kontroll av detta gör du enklast genom Stationsregistrets webbplats. Tänk på att vissa grundvattenstationer har dolda koordinater och inte visas i kartvisaren, de är dock fortfarande sökbara och synliga i tabellvyerna. Du kan behöva använda Stationsregistrets sökfunktioner för att hitta din station. Notera att du kan filtrera stationerna på datavärdsägare, det vill säga filtrera fram enbart provplatser som tillhör datavärdskap grundvatten. För stationer som är registrerade hos SGU finns fördjupad information att ta del av i vår kartvisare.

Stationsregistret.PNG

Du får ett e-post som bekräftar när registreringen är klar. Först när detta är klart har du möjlighet att rapportera data för den nya stationen.

Mall för nya provplatser (Grundvatten)

Stationsregistret (nytt fönster)

Kartvisare och diagram för miljöövervakning av grundvattenkemi

Kartvisare och diagram för mätstationer av grundvattennivåer

Rapportera grundvattenkemi

Hav.PNG

Grundvattenanalyser som rapporteras till datavärdskapet skall uppfylla vissa kvalitetskrav. Närmare upplysningar om kvalitetskrav och metodik vid provtagning av grundvattenkemi finns i HaV:s undersökningstyp Övervakning av grundvattenkvalitet, strategier för övervakning.

HaVs undersökningstyp för Grundvattenkvalitet (nytt fönster)

Rapportera.png

Grundvattenanalyser (kemiska analyser) levereras genom en inrapporteringstjänst där man validerar och skickar in sina data som en Excel-fil. För att kunna skicka in data med grundvattenanalyser måste de provplatser som du vill rapportera data för finnas registrerade i naturvårdsverkets stationsregister. Saknas provplatsen i stationsregistret ska du registrera den hos SGU (se rubriken ovan för mer information om detta).

Mall för inrapportering av grundvattenkemi

Rapportera in data (nytt fönster)

Viktigt att tänka på vid ifyllning av mallen för inrapportering

I mallen för inrapportering av grundvattenkemi är det i flikarna provadm och provdat som du lägger in dina data. För att fylla i mallen korrekt är det viktigt att du läser de instruktioner som finns i informationsflikarna. För många kolumner finns det regler för vilka värden som är tillåtna. De tillåtna värdeförråden för olika kolumner kan du ladda hem och ha som stöd när du fyller i data. Tänk på att värdeförråd kan utvecklas med tiden (detta gäller speciellt parameternamn och provplats-id). Du hittar alltid det senast gällande värdeförråden via SGU:s web API för värdeförråd. Antingen kan du välja att ladda ner samtliga värdeförråd, eller så kan du hämta värdeförråden för enskilda flikar. För att få svaret som JSON ersätter du format=csv med format=json i länkarna.

Hämta samtliga värdeförråd:

https://apps.sgu.se/datavardskap-rest/validering/api/valideringslista/?format=csv

Hämta samtliga värdeförråd för respektive flik (ersätt provadm med provdat i länken för att få värdeförrådet för provdat):

https://apps.sgu.se/datavardskap-rest/validering/api/valideringslista/provadm/?format=csv

Lathund med samtliga API-länkar

Parameternamn

För att underlätta arbetet med att para ihop parameternamn som levererats från laboratorium med de namn som SGU använder i sitt parameterregister (i de fall dessa avviker från varandra) så distribuerar nu SGU en synonymlista:

Ladda ner synonymordlistan

Notera att synonymlistan ovan inte är garanterat felfri. Laboratoriets parameternamn är inget som SGU råder över och det styrs inte heller genom någon industristandard. Det blir i slutändan du som leverantör som ansvarar för att dina analysresultat redovisas mot rätt parameternamn. Synonymlistan ovan är ett stöd i detta arbete men inget felfritt facit.

Det är inte möjligt att rapportera provresultat för en kemisk parameter som inte återfinns i värdeförrådet. I ett sådant fall behöver du kontakta datavärdskapet för att utöka parameterlistan. När du kontaktar oss om detta vill vi att du ger så mycket information som möjligt om den nya parametern – namn, CAS, CUS, EC-nummer, och så vidare. Kontakta oss via funktionsbrevlådan grundvatten.datavardskap@sgu.se.

Rapportera grundvattennivåer

Vid leveranser av grundvattennivådata finns i dag tre metoder:

1. Inrapportering med Excel-mall

Inrapportering med Excel-mall görs genom att fylla i mallen för grundvattennivåer och mejla till grundvatten.datavardskap@sgu.se. Du kan ladda ner mallen för nivådata nedan. Närmare upplysningar om kvalitetskrav och metodik vid provtagning av grundvattennivåer finns i HaV:s undersökningstyp Grundvattennivå.

Mall för inrapportering av grundvattennivåer

HaVs undersökningstyp för Grundvattennivåer (nytt fönster)

2. Inmatning i en webbportal

För leverans genom grundvattennätets webbportal krävs det att du är en registrerad användare för webbportalen. Kontakta grundvattennätet på grvnet@sgu.se om du vill leverera data på detta sätt och inte är registrerad. Den här metoden är främst anpassad för dig som gör manuella mätningar i fält. 

SGU:s webbportal för inmatning av grundvattennivåer (nytt fönster)

3. Användning av automatstationer

Är du intresserad av att leverera data med hjälp av instrument som automatiskt överför data till SGU, så behöver du samråda med oss för att kunna välja en produkt som är kompatibel med våra IT-system. Frågor om automatstationer besvaras i första hand av Carl-Erik Hjerne, SGU, e-post: carl-erik.hjerne@sgu.se.

Senast granskad 2023-12-07