Långseletvätten

Långseletvätten

Foto: SGU

Långseletvätten

Vid Långseletvätten har det bedrivits tvätteriverksamhet mellan åren 1967 till 1998. Utredningar visar att mark och grundvatten i anslutning till tvätteribyggnaden är förorenad av det klorerade lösningsmedlet tetrakloreten (PCE). Under 2017–2018 genomfördes åtgärdsförberedande utredningar och pilotförsök för biologisk nedbrytning av föroreningen på plats.

Mellan 1967 och 1978 bedrev staten, i form av Förenade Fabriksverken (FFV), tvätteriverksamhet (både vatten- och kemtvätt) på fastigheten Långsele 2:105 i Långsele, Sollefteå kommun. Därefter ansvarade Landstinget i Västernorrland (LVN) för verksamheten fram till 1998. Landstinget i Västernorrland och staten (SGU) delar därför på saneringsansvaret. 

Utredningar har visat på höga halter av tvättkemikalien perkloretylen (PCE) och dess nedbrytningsprodukter i både mark och grundvatten i direkt anslutning till tvätteribyggnaden. Spridning av föroreningen har i huvudsak skett i nordvästlig riktning, med grundvattenströmningen. Spridning av föroreningen bedöms i huvudsak ha skett som fri fas på bergöverytan och i löst form i grundvattnet. Viss risk finns för att PCE kan komma att överskrida lågriskkoncentrationer i inomhusluft i tvätteribyggnaden. Risken för nedströms liggande bostäder bedöms vara liten.

Utredning av föroreningssituationen vid tvätteriet påbörjades redan 2007. En så kallad huvudstudie inklusive riskbedömning för objektet slutredovisades 2013. Ett antal olika åtgärdsalternativ har diskuterats och bearbetats tidigare, bland annat urschaktning, termisk behandling, kemisk och biologisk nedbrytning av föroreningen på plats (”in situ”). Nedan finns rapporten från huvudstudien av området:

Huvudstudie Långselevätten, Kemakta 2013 (nytt fönster)

Åtgärdsförberedande arbeten har genomförts under 2017–2018 med inriktning på åtgärdsalternativet biologisk nedbrytning (reduktiv deklorering) av PCE-föroreningen direkt i marken och grundvatten utan att gräva (in situ). Arbetena omfattade dels avgränsning av föroreningen under den västra delen av tvätteribyggnaden genom kompletterande borrningar och provtagning, dels ett pilotförsök avseende biologisk nedbrytning in situ. Resultaten från arbetena har kommit in och utvärderats.

I januari 2019 utfördes en ventilationskontroll med anledning av förhöjd PCE-halt i en av tvätteriets lokaler. Även uppföljande mätningar av klorerade kolväten i inomhusluften har utförts. Under våren 2020 kommer mindre åtgärder i form av bland annat golvtätning att utföras för att minska inträngningen av PCE-ångor i tvätterilokalerna.

På grund av att förorening påvisats i den pumpstation som dränerar järnvägsviadukten norr om tvätteriet, har ett samarbete med Trafikverket inletts för att försöka komma till rätta med den ökade föroreningsspridning till Långseleviken som pumpningen orsakar.

I källområdet har kompletterande undersökningar genomförts under hösten 2019 för att förbättra avgränsningen av PCE i fri fas under och utanför tvätteribyggnaden.

Uppföljande kontroll av inomhusluft i närliggande bostäder för att verifiera tidigare uppmätta låga värden, och i tvätteriets lokaler för att följa upp effekten av golvtätningen, utförs under våren 2020.

SGU har för avsikt att under 2021 kunna besluta om hur föroreningen vid tvätteriet ska kunna åtgärdas.

Senast granskad 2021-01-13