CCS i internationellt perspektiv

Inom Norden finns en avsevärd potential för geologisk lagring av koldioxid. De 18 bäst lämpade lagringsplatserna för koldioxid inom Norden har tillsammans en teoretisk lagringskapacitet som är mer än 86 gigaton. Detta innebär att vi, med samma utsläppstakt som idag, skulle kunna lagra mer än 500 års utsläpp av koldioxid inom den nordiska regionen.

NORDICCS

Mer information om möjliga lagringsplatser för koldioxid i Sverige, Danmark, Norge och Island hittar du i "The Nordic CO2 Storage Atlas" som är en digital, GIS-baserad atlas som finns på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) webbsida.

Kartläggningen och atlasen har tagits fram inom projektet NORDICCS (2011–2015), där SGU medverkat.

Langskip CCS

I Norge pågår projektet Langskip CCS vars mål är att få till Europas första industriella projekt för koldioxidfångst och -lagring. Projektet förväntas stå klart i 2024 och är tänkt erbjuda geologisk lagring av koldioxid i norska Nordsjön, för båda norsk och utländsk koldioxid.

Alternativ till lagring i sedimentär berggrund 

Det finns forskningsprojekt där man undersöker möjligheterna att lagra koldioxid i porösa basalter, till exempel Carbfix-projektet på Island. Även Tekniska universitetet i Luleå (LTU) har påbörjat ett forskningsprojekt där de bland annat ska undersöka möjligheter för geologisk lagring av koldioxid i svenska basalter.

Senast granskad 2021-07-01