I området kring Torne träsk i Norrbotten finns en mångfald av olika geologiska företeelser som också visar en omfattande utvecklingshistoria.

Torne träsk

Foto: Robert Lagerbäck, SGU.

Geologisk mångfald

Geologisk mångfald bildar tillsammans med biologisk mångfald naturens hela variationsrikedom.

Att se den geologiska variationen är en naturupplevelse i sig. Vi anar eller förstår de tidsrymder och processer som skapat dagens natur. Geologisk mångfald är ett begrepp som kan användas för att karaktärisera de geologiska variationerna, men som också kan användas för att förklara kopplingen till biologisk mångfald.

Markytans form, berggrundens och jordarternas sammansättning och fördelning, markvattenförhållanden och klimat påverkar förekomsten av flora och fauna. Geologisk information är därför ofta en viktig del i arbetet med att bedöma ett områdes naturvärde.

Mångfald i tid och rum

Geologisk mångfald är en deskriptiv, informell term som omfattar geologins oändliga komplexitet – alla de variationer som karaktäriserar den geologiska historien med sin varierande sedimentation, vulkanism, landskapsförändring och upprepade ebb och flod av haven över kontinenterna. Det är en flexibel term som tillåter en vid tolkning och som i stort sett motsvarar begreppet biologisk mångfald. Men medan den biologiska mångfalden är endimensionell och endast beskriver nutida biotisk mångfald, innebär geologisk mångfald en uppskattning av jorden och dess miljömässiga mångfald i tid och rum.

Det är också möjligt att säga att geologisk mångfald finns överallt: i landskapet, i klipporna och även i byggnadssten och byggnader.

Geologisk mångfald och geologiskt arv

Geologiska aspekter kan hittas i stort sett var som helst, men eftersom inte varje aspekt av jordens historia eller alla platser är signifikanta, är mångfald inte synonymt med arv eller platser av betydelse. Medan geologiskt arv behandlar vårt gemensamma, värdefulla arv – de särskilda platser som behöver skydd – beskriver geologisk mångfald ett bredare, generellt sammanhang.

Senast granskad 2021-11-02