Geologisk mångfald som kulturell ekosystemtjänst

Den geologiska mångfalden ger landskapet dess innehåll, struktur och profil och är en viktig del i många ekosystemtjänster, inte minst i kulturella ekosystemtjänster. Kulturella ekosystemtjänster är de värden som naturen erbjuder och som är av betydelse för människan i form av upplevelser, rekreation, skönhet, kunskap och utbildning.

Naturen som helhet

Naturen och landskapet byggs upp av flera olika delar som sammantaget bildar en helhet. Den geologiska mångfalden tillsammans med den biologiska mångfalden och människans prägel skapar karaktären på det landskap vi har omkring oss. Den geologiska mångfalden bidrar på så sätt till variationen i naturen och i landskapets uppbyggnad. Förvaltning och utveckling av kulturella ekosystemtjänster bygger på att man förstår samspelet mellan naturens olika delar och hur de bidrar till det totala värdet av ekosystemtjänsterna.

Ekosystemtjänster i form av upplevelser och inspiration

Naturen omkring oss väcker känslor. Oavsett vad vi upplever kan vi inspireras och påverkas av naturens och landskapets detaljer och storhet. Många myter och sagor har sitt ursprung i naturfenomen med geologisk bakgrund: Trefaldighetskällor, rövargrottor och jättegrytor är bara några exempel. I andra fall har landskapets geologiska karaktär gett en tydlig koppling till den lokala identiteten, som Siljanringens meteoritkrater, Bråvikens förkastningsbrant och Mellansveriges rullstensåsar. Ibland är kopplingen mellan de särskilda geologiska förutsättningarna och samhällets utveckling det som ger trakten dess identitet. Exempel på detta är Bergslagen med sina malmer och Västgötaslätten med sin bördiga lera. Till och med vår nationella identitet har inslag av geologisk natur. Berget Städjan i Dalarna är en välkänd och tydlig landskapssymbol som sägs ha inspirerat till Sveriges nationalsång.

Naturupplevelsen är alltså ofta på ett påtagligt sätt präglad av de geologiska förutsättningarna med dess egenskaper och variationer. På samma sätt har mångfalden också betydelse för den markanvändning eller vegetation som kännetecknar landskapet.

Ekosystemtjänster i form av kunskap och lärande

De geologiska företeelserna bildar sammanhang som ger oss fantastiska berättelser om jordens utveckling och nycklar till varför landskapet omkring oss ser ut som det gör. Det här ger oss människor perspektiv och sammanhang och erbjuder en förståelse för naturens mångfald. Dessa berättelser ger inte bara möjlighet till lärande och kunskapsbyggande om geologiska processer. Det ger även möjlighet till ökad förståelse för och insikter om hur vi ska förvalta vår natur och vårt landskap liksom vilka konsekvenser som kan uppstå av ingrepp i naturen.

Några exempel i bild och text

Släta klippor, vatten och skog. Foto.

Längs våra kuster finns många platser där bergets färg och form är en väsentlig del av naturupplevelsen. Förutom att klipporna kan uppfattas som vackra kan de också berätta hur berget bildats och hur landskapet utvecklats därefter. Höga kusten.

Foto: Lena Lundqvist/SGU

 

Växtlighet i fjällandskap. Foto.

I fjällen ovanför trädgränsen kan den geologiska mångfalden vara en påtaglig del av naturupplevelsen. Vid Issjödalen i Jämtland finns ett särpräglat landskap som bjuder in besökaren till en naturupplevelse som är starkt kopplat till de geologiska processer som format naturen. Här ser man även tydligt hur vegetationen förändras och följer landformerna.

Foto: Kristian Schoning/SGU.

Rauk. Foto.

De gotländska raukarna är ett bra exempel på hur geologiska delar av naturen ger skönhetsupplevelser och väcker förundran. Raukarna har även en viktig symbolisk betydelse för Gotland och det finns många myter och berättelser knutna till dem. Ytterligare en tjänst som raukarna ger oss är berättelsen om hur de bildats, och därmed också kunskap om forna tiders miljöer, klimat och händelser - kunskap som är viktig för att förstå vår nutid och till och med framtid.

Foto: Linda Wickström/SGU.

Senast granskad 2020-11-03