På bilden syns tre män med ryggsäcker. De står på ett berg och i bakgrunden syns vatten.

Höga kusten

Foto: Henrik Mikko, SGU.

Geoturism

Det finns många i Sverige idag som vill lyfta fram geologiska besöksmål genom geoturism.

Turismen räknas idag som en av våra basnäringar. Det är en viktig del i Sveriges framtid. Geoturism är ett exempel på hållbar regional tillväxt, ett förslag till de mätbara mål för friluftspolitiken som har pekats ut av Naturvårdsverket. Det är också en viktig del i utvecklingen av landsbygden eftersom många geologiska besöksmål ligger utanför tätorterna. Intresset för geoturism och geoparker i Sverige fortsätter att öka. Många har insett att de geologiska förutsättningarna och den spännande geologiska berättelsen är ett sätt att både locka besökare och sprida kunskap om jordens historia och geologins betydelse för samhällets utveckling.

Den lokala geologin kan också stärka ett områdes identitet och skapa en naturlig gemenskap för de som bor där. Ett områdes geologi skapar grundförutsättningarna för hur vi lever idag, och därför är det ofta starkt förknippat med andra natur- och kulturvärden. Denna kombination ger ett mervärde för en besökare och man kan skapa en förståelse för geologins betydelse för samhällsutvecklingen och flora och fauna. Många populära besöksmål är bundna av en viss årstid, men så är inte fallet vad gäller geologiska besöksmål, de kan till exempel användas för att förlänga turistsäsongen.

Det ligger i SGU:s roll att vara ett stöd för kommuner och länsstyrelser i den fysiska planeringen. Inom den ska man ta hänsyn till olika naturvärden och här kan de geologiska naturvärdena lyftas fram som bland annat viktiga och intressanta besöksmål. SGU tycker att geoturism är en viktig del av svenskt näringsliv. Därför vill vi stödja engagemang där man vill skapa en oförglömlig upplevelse genom geoturism, bevara det geologiska arvet och sprida geologisk kunskap.

Ett sätt att göra detta på är att vara en geopark.

Geoparker

Senast granskad 2021-11-02