Hättjärn, Orsa kommun.

Foto: Fredrik Karlsson, SGU

Geoturism och Naturnära jobb

Projektet Naturnära jobb bidrog till att lyfta fram geologiska besöksmål genom geoturism.

Geoturism är ett exempel på hållbar regional tillväxt, en viktig del i utvecklingen av landsbygden eftersom många geologiska besöksmål ligger utanför tätorterna. Intresset för geoturism och geoparker i Sverige har ökat de senaste tio åren. Många har insett att de geologiska förutsättningarna och den spännande geologiska berättelsen är ett sätt att både locka besökare och sprida kunskap om jordens historia och geologins betydelse för samhällets utveckling.

Projektet Naturnära jobb 2020–2023 har bidragit till att lyfta fram de geologiska naturvärdena på en mängd platser i landet och gjort dessa mer tillgängliga för besökare. SGU har gjort förstudier för hur olika besöksmål och platser kan rustas upp och förbättras utifrån ett geoturistiskt perspektiv. Förstudierna har gjorts i samarbete med berörda lokala myndigheter. Många arbetslag inom Naturnära jobb har gjort ett stort jobb med att röja i skog och vegetation, blottlagt intressant berggrund, avgränsat områden, förbättrat stigar och annan infrastruktur samt förbättrat och utökat skyltar med kartor och information. 

SGU har länge arbetat med att lyfta fram geologiska naturvärden och är ett stöd för kommuner och länsstyrelser i den fysiska planeringen.

SGU har haft dialog med Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i Dalarna och Västra Götaland samt geoparkerna i Platåbergen och Siljan där man tog fram förslag på flera lämpliga platser där insatser kan utveckla besöksnäringen. Vissa platser är redan idag utmärkta som naturminnen och lokala sevärdheter. Arbetslagen inom Naturnära jobb har arbetat med att röja i skog och vegetation, blottlägga intressant berggrund, avgränsa områden, förbättra stigar och annan infrastruktur samt förbättrat och utökat skyltar med kartor och information. I många fall har det även behövts insatser från lokala företrädare som hembygdsföreningar och kommuner.

Ett arbetslag från Skellefteå kom till Malå tre gånger och har arbetat med att skapa en vandringsstig bakom Tjamstanberget. Geostigen ska integreras i Malås nät av befintliga vandringsleder och ska vara en attraktion för besökare som stannar på parkeringen vid utsiktstornen i Malås nya infart. Så småningom ska även visningstavlor och skyltning vara på plats så att den fina kuddlavan blir synlig för allmänheten.

Läs mer om sevärd geologi och geoturism

Exempel på platser

Östbjörka, Rättviks kommun

Östbjörka kalkberg är uppbyggt av revkalksten som bildats av koralldjur i det hav som täckte Siljansbygden för cirka 350 miljoner år sedan. De geologiska värdena i naturreservatet är kopplade till den kanjon som har eroderats ned i Bodakalkstenen. Inom reservatet finns ett flertal ruiner efter gamla kalkugnar. 

Senast granskad 2021-08-17