Kollage med exempel från SGU:s rapport Bergverksstatisk.
1 juli 2021

Svensk malmproduktion på fortsatt hög nivå under 2020

Den svenska malmproduktionen var fortsatt hög under 2020 med 87,9 miljoner ton. Samtidigt sjunker prospekteringsaktiviteten. Det och mycket annat framgår av årets upplaga av SGU:s rapport Bergverksstatistik.

Bergverksstatistik är en statistisk sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen som givits ut kontinuerligt i olika former ända sedan 1833. Av statistiken för 2020 framgår bland annat att malmproduktionen blev den högsta någonsin i Sverige med 87,9 miljoner ton.

Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen (metallgruvor exklusive smältverk) blev för år 2020 den högsta uppmätta under den senaste 13 års-perioden. Trots covid-19-pandemin ökade omsättningen med 2 procent till 49 miljarder kronor. Pandemin och den därpå följande nedstängningen kom däremot att påverka metallprisernas utveckling. Priserna sjönk dramatiskt när de världsomfattande nedstängningarna tog fart i slutet av mars. Ganska snart började dock priserna stiga. Efter vårens nedstängningar började ekonomin åter ta fart, främst efter att Kina upphävde sin lockdown i juli månad.

Några siffror från Bergverksstatistik 2020 (jämförelser med 2019):

 • Malmproduktionen i Sverige blev 2020 den högsta någonsin. Den steg med två procent till 87,9 miljoner ton. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 21 procent.
 • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är tolv.
 • Australien är världens största järnmalmsproducent med 917 miljoner ton följt av Brasilien 300 miljoner ton.
 • Metallproduktionen från världens icke-järnmalmsgruvor minskade under 2020; platinagruppens metaller (-25 %), zink och bly (-4-7 %), guld (-5 %), silver (-4 %) medan produktionen av koppar i stort sett var oförändrad.
 • Som förväntat av den globala påverkan som covid-19-pandemin medförde så minskade prospekteringsinsatserna i världen under 2020, dock inte med så stora siffror som många var rädda för.
 • Prospekteringsaktiviteten i Sverige 2020 var något lägre än föregående år. Den sammanlagda prospekteringskostnaden minskade 2020 med sex procent.
 • Minskningen av antalet gällande undersökningstillstånd fortsätter, från 586 till 550 i slutet av 2020. 2013 var antalet gällande undersökningstillstånd 853.
 • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2020 års utgång var 168. Inga nya beslut om bearbetningskoncessioner har fattats under 2020.
 • Under året steg priserna på guld med 24 procent och silver med 48 procent.
 • Priset på batterimetallerna kobolt och litium var avtagande under 2020. Litiumpriset minskade med cirka tio procent medan koboltpriset var stillastående.
 • Bland basmetallerna har bly den i särklass högsta graden av återvinning. Under året utgjordes 62 procent av det bly som användes av återvunnet bly.
 • Leveranserna av industrimineral fortsatte den minskande trenden från 2019 och minskade med cirka tolv procent under 2020. Även produktionen av natursten minskade.
 • Naturstensindustrin hade en fortsatt minskande produktionstakt under 2020. Under året levererades 178 000 ton färdiga produkter vilket är en minskning med tre procent.
 • Produktionen av energitorv minskade med cirka 44 procent, den lägsta noteringen på flera decennier.

Läs Bergverksstatistik 2020 (nytt fönster)

Senast granskad 2021-07-01