Tre personer med varselvästar gräver i marken.

Provdike i guldfyndigheten Barsele, där berggrunden har frilagts för att kunna utföra mer detaljerade strukturgeologiska undersökningar samt provtagningar.

Foto: Peter Åkerhammar, SGU

6 oktober 2021

Fyndigheten i Barsele blir nytt riksintresse

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har pekat ut och detaljavgränsat fyndigheten Barsele i Storumans kommun, Västerbottens län, som riksintresse för dess innehåll av konfliktmineralet guld.

SGU har beslutat att guldfyndigheten i Barsele, som bedöms vara en fyndighet av nationell betydelse, ska pekas ut och detaljavgränsas som riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Guld klassas som konfliktmineral av EU. Det betyder att krav ställs på såväl hållbara värdekedjor som spårbarhet och ansvarsfullt nyttjande. Inhemsk produktion av guld bidrar till att uppfylla generationsmålet i riksdagens miljömål.

Så fungerar riksintressen

Riksintressen markerar olika samhällsintressen som har särskild, nationell betydelse för samhällsutvecklingen när frågor om markanvändning ska avgöras. Systemet ger stöd för beslut vid eventuella konflikter mellan olika markintressen. Det innebär att utpekade riksintressen måste beaktas i planeringsprocessen, men att de samtidigt enbart är rådgivande för hur marken ska användas. Det finns många olika typer av riksintressen, till exempel för totalförsvaret, naturvärden, kulturmiljöer, kommunikationer och rennäring, och flera olika riksintressen kan finnas för samma område.

Läs beslutet "Utpekande och detaljavgränsning av guldfyndigheten Barsele som riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken" inklusive bilaga (nytt fönster).

Senast granskad 2021-10-06