Foto: Gustaf Peterson Becher, SGU.

25 oktober 2021

Karta över Sveriges istida landformer

SGU lanserar en ny kartvisare som visar istida landformer - den första i sitt slag i Sverige. Kunskapen om landformernas utbredning är viktig för både samhällsplanering och för att förstå Sveriges geologiska historia under den senaste istiden.

I stora delar av Sverige präglas det lösa jordtäcket av landformer som bildades under istiden eller strax därefter. Rullstensåsar, deltan, moränryggar, sanddyner, flacka lerslätter, djupa isälvsrännor, strandvallar – alla är de exempel på olika landformer som tillsammans bygger upp och karaktäriserar hela landskap.

Användningsområden

Landformerna ger en nyckel till att förstå vilka jordarter som finns i ett område och hur jordtäcket byggs upp. Till exempel visar rullstensåsar var det finns mycket sand och grus och därmed tänkbara grundvattenresurser. Så kallade drumliner är ryggar i samma riktning som inlandsisen rörde sig och visar att jordarten är morän. Vid fynd av värdefulla ämnen och mineral i moränen kan isflödesriktningen användas för prospektering av malm. Forntida strandvallar, högt över dagens sjöar och hav, visar områden som en gång låg under vatten och antyder därmed var skredkänsliga sediment som lera och silt finns i landskapet. Landformskartor kan därför ge ovärderlig information för klimatanpassning av vårt samhälle.

Den nya kartvisaren är den första i sitt slag i Sverige. Fördelningen av landformer kan därför även användas för att illustrera och förklara Sveriges istidshistoria. Informationen som tagits fram av SGU och redovisas i kartvisaren kan användas av såväl forskare som av sakkunniga inom naturvärdesbedömning, geologisk mångfald och geologiskt arv för att beskriva och skydda värdefull och sårbar natur.

Kunskap om historien ger förståelse för framtiden

I takt med att inlandsisen smälte bort bildades olika typer av landformer som idag tillsammans kan ge oss en detaljerad bild av isens avsmältningsförlopp. Landformer som visar inlandsisens rörelseriktning eller israndens läge kan, tillsammans med geologiska dateringar, användas för att utvärdera resultaten från glaciär- och klimatmodeller. Kunskap om istidens slutskede ger en vidare förståelse för vad som händer när dagens inlandsisar på Grönland och Antarktis smälter på grund av den globala uppvärmningen.

Länk till kartvisaren Kvartär geomorfologi

Läs mer om hur de olika enheterna i den geomorfologiska databasen beskrivs (SGU-rapport 2013:3, öppnas i nytt fönster)

landformer_vastergotland_robin_blomdin.jpg

Bilden visar hur redovisningen av landformer ser ut i kartvisaren. Sjöar och vattendrag är vita och den röda punkten långt ner till höger markerar Jönköpings läge.

Illustration: Robin Blomdin.Senast granskad 2021-10-25

Inventering av landformer

Arbetet med landformskartan är ett pågående arbete på SGU. I delar av landet som ännu inte täcks av moderna jordartskartor har arbetet kommit längre, till exempel i Jämtlands län. Där jordartsgeologisk information ännu saknas kan tolkningen av landformer hjälpa till att uppskatta utbredningen av jordarter. I kartvisaren finns länkar till rapporter och vetenskapliga artiklar där man kan läsa mer om de inventerade områdena.