Lagbok

Foto: SGU

14 oktober 2021

SGU tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa förutsatt att tillräckliga mildringsåtgärder görs

SGU bedömer att den ansökta täktverksamheten är så viktig för samhället att den bör tillåtas under vissa villkor, även om den samtidigt innebär en negativ påverkan på områdets grundvattenstatus.

Cementa har ansökt hos regeringen om tillstånd till kalkstenstäkt och tillhörande grundvattenbortledning enligt den tillfälliga lagstiftning som riksdagen antog den 29 september i år. Ansökan gäller verksamhet i tre år och omfattar brytning av kalk- och märgelsten, både i File Hajdar och Västra Brottet. Det utvunna materialet ska användas för cementtillverkning vid bolagets anläggning i Slite. Cementtillverkningen i Slite är av stor vikt för den svenska cementförsörjningen eftersom den står för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige.

Verksamheten bedrivs inom grundvattenförekomsten Mellersta Gotland Roma och den har idag otillfredsställande kvantitativ och kemisk status. SGU bedömer att den ansökta verksamheten innebär en försämring av vattenbalansen, som är en del av den kvantitativa statusen. SGU bedömer också att den ansökta verksamheten äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna god kvantitativ status och god kemisk status på grund av fortsatt saltvatteninträngning i området. Den ansökta verksamheten strider därför mot bestämmelserna i 5 kap. 4 § miljöbalken, som säger att en verksamhet inte får tillåtas om den leder till en försämring av statusen eller äventyrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna i vattenförekomsten.

SGU anser dock att undantagsbestämmelserna i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen ska tillämpas. Den ansökta verksamheten utgör basen för, och är en förutsättning för, cementproduktionen vid Slite. Samhället har ett stort behov av cement för ett flertal verksamheter såsom infrastruktur, husbyggen, gruvbrytning med mera. SGU ser inte att det på kort sikt går att fullt ut ersätta kalkstenen från Slite med kalksten från någon annan enskild täkt i Sverige. Potentialen för att importera kalksten eller cement från andra EU-länder är begränsad. Det är också tidskrävande att ställa om till importerad cement. Återvinning av betong för att minska cementproduktionen är inte en möjlig väg att gå, då den snarast ersätter ballastmaterialet och inte cementen som limmar ihop materialet.

SGU tillstyrker att bolaget meddelas tillstånd till ansökt verksamhet genom undantagsbestämmelsen under förutsättning att tillståndet villkoras så att kravet på åtgärder för att mildra effekterna på grundvattenförekomstens status uppfylls.

Läs yttrandet här:

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet i Slite, Gotlands kommun

Tidigare yttranden i ärendet:

Bilaga 1: Yttrande över överklagan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

Bilaga 2: Yttrande i mål om ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

Bilaga 3: Yttrande i mål om ansökan till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

Senast granskad 2021-10-14