Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

22 april 2021

Nya verktyg för att följa förändringar i grundvattnets kemi

SGU har utvecklat nya kartvisare och diagram för att göra det enklare att se trender i kemiska data från miljöövervakningen. Det går till exempel att följa hur försurningen har minskat, liksom hur halterna av metaller som bly och kadmium blivit lägre.

I kartvisaren redovisas olika typer av miljöövervakning, främst nationell och regional miljöövervakning. I många fall finns mätserier sedan slutet av 1960-talet, men i vissa fall har provtagning utförts vid ett enstaka tillfälle.

– I sådana fall går det inte att få fram några trender, däremot så kan halter användas som underlag för att bedöma statusen hos grundvattnet, säger Bo Thunholm, statsgeolog på SGU.

I kartvisaren går det till exempel att läsa av effekterna av miljöförbättrande åtgärder. Ett exempel är minskande utsläpp av försurande ämnen, vilket framgår i form av minskande sulfathalter sedan slutet av 1970-talet. Även minskande utsläpp av metaller som exempelvis bly och kadmium har gett resultat i form av minskande halter i grundvattnet.

I diagramverktyget redovisas grundvattenkemin för en station i taget, med möjlighet att redovisa upp till fyra variabler för samma station. På så sätt går det exempelvis att studera samband mellan flera olika ämnen i grundvattnet.

Kartvisare och diagram för övervakning av grundvattenkemi

Senast granskad 2021-04-22