Berget Hárrevárddo

Berget Hárrevárddo ligger cirka 4 mil nordväst om Jokkmokk.

Foto: Ildikó Antal Lundin

21 april 2021

Intressant magmatisk skapelse vid Hárrevárddo i Norrbotten

Kartering utförd av SGU i sydvästra Norrbotten visar på komplexa magmatiska förlopp skapade för 1 780 miljoner år sedan. Studien bidrar till vår kunskap om hur magman trängde fram under denna tid och om utvecklingen av magmatiska system.

Undersökningsområdet för denna studie ligger söder om Kiruna, i den nordvästra delen av fennoskandiska skölden, i Norrbottens län. Hárrevárddo-intrusionen är en nyligen upptäckt strukturellt komplex intrusion, som ses som en mer än 500 kvadratkilometer stor, rund struktur bestående av flera intrusioner och magmatiska pulser, som alla har samma ålder. Tillsammans med den berggrund som finns utanför den cirkulära geofysiska avvikelsen – till största delen väster därom – och som tolkas vara av samma ålder eller något äldre, upptar området vid ytan mer än 800 kvadratkilometer.

Hárrevárddo-intrusionen uppvisar bimodal magmatism och saknar senare tektonisk överprägling i stor utsträckning. De vanligaste bergarterna varierar i sammansättning från granit till monzonit, med större partier med monzodiorit till gabbro. De flesta av bergarterna är kalifältspatporfyriska. En sällsynt lamprofyrgång förekommer inom intrusionen och hör troligen till samma magmatiska system.

För att bedöma de olika bergarts-geometrierna har magnetisk susceptibilitet och densitet modellerats i 3D/2,5D. En slutsats är att intrusionens uppbyggnad har byggts upp av multipla injektioner av magmapulser med olika sammansättningar, pulserna var troligen tabulära med tanke på vid vilket djup intrusionen bildades. En ringstruktur med lagrad gabbro vid själva Hárrevárddo tolkas som skapad i samband med en större tömning av en magmakammare, vilket fick till följd att en caldera och förkastningar skapades där den basiska magman kunde tränga upp. En ytterligare tolkning är att det fanns ett regionalt, syn-magmatiskt, extensionsrelaterat deformationssystem närvarande för cirka 1 780 miljoner år sedan.

Studien bidrar till vår kunskap om magmatiska processer beträffande hur magma intruderade i skorpan under paleoproterozoikum, och till vår kunskap om utvecklingen av magmatiska system.

Multiple pulses of bimodal magmatism within the Hárrevárddo intrusion, Norrbotten County, Sweden, SGU-rapport 2021:20

Läs mer om magmatisk aktivitet

Senast granskad 2021-04-21