Geologisk 3D-modell, Svartberget

Grafik: Lina Nolin Nyström, SGU

13 april 2021

Fyra nya 3D-modeller av geologi

SGU har tagit fram nya 3D-modeller för geologi i Skåne, Halland, Västerbotten och Dalarna. Informationen är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i de berörda kommunerna.

3D-modellerna har dokumenterats i fyra rapporter, där en rapport beskriver en geologisk 3D-modell för tunnelsträckningen genom Hallandsåsen, som baseras på Trafikverkets kärnborrningar och geologiska tunnelkartering. En andra rapport handlar om jordlagren inom den delen av Krycklans avrinningsområde utanför Vindeln som heter Svartberget. Den tredje rapporten gäller helikopterburna transient elektromagnetiska mätningar (TEM) som har utförts inom Ätrans dalgång nordnordost om Falkenberg. Den fjärde rapporten handlar om bergarternas och mineraliseringarnas utbredning i området kring Slättbergs gruvor i Leksands kommun.

Modellerna har tagits fram inom projektet ”Geodata i 3D” vid SGU. Projektets syfte är att utveckla SGU:s arbete med 3D-modellering med särskilt fokus på grundvatten och dricksvattenförsörjning. Projektet ingår till en del i regeringens uppdrag till SGU angående utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser (2018–2020). I SGU:s 3D-visare presenteras framtagna modeller och relaterad information.

Ladda ned Geologisk 3D-modell. Svaghetszoner i Hallandsåstunneln, SGU-rapport 2021:13

Ladda ned geologisk 3D-modell. Svartberget, Vindeln, SGU-rapport 2021:14

Ladda ned geologisk 3D-modell. Resistivitetssektioner längs flygmätningslinjer, Falkenberg, SGU-rapport 2021:15

Ladda ned geologisk 3D-modell. Slättbergs gruvor, Leksands kommun, SGU-rapport 2021:16

Gå till SGU:s 3D-visare

Senast granskad 2021-04-13