En dricksvattenbrunn med pump.

Äldre dricksvattenbrunn.

Foto: Fredrik Theolin, SGU.

20 april 2021

Många fynd av organiska miljöföroreningar i enskilda brunnar

Dricksvatten från fastigheter med enskild dricksvattenförsörjning innehåller ofta organiska miljöföroreningar, men som regel rör det sig om låga halter som inte utgör någon hälsorisk. Det visar en ny SGU-studie från tio olika kommuner.

I en ny SGU-studie har grundvatten i brunnar som riskerar att påverkas av enskilda avlopp undersökts. Där framgår att organiska miljöföroreningar är vanliga i dricksvattenbrunnar som befinner sig nära enskilda avlopp: Samtliga brunnar i undersökningen innehöll någon sådan förorening, i den brunn med flest fynd påvisades 13 olika substanser. Halterna var dock som regel låga och endast i ett enstaka fall, en förekomst av anmärkningsvärt höga halter av flera bekämpningsmedel, överskreds Livsmedelsverkets riktvärde.

– I de boendemiljöer vi har studerat kan vi se att det är vanligt med spårhalter av organiska mikroföroreningar i dricksvattenbrunnarna, säger David Eveborn, projektledare på SGU.

Studien konstaterade en del osäkerheter i analysresultaten för organiska mikroföroreningar. En viktig lärdom är att kvalitetssäkringsrutiner är viktiga för den här typen av screeningprojekt. Stöd för sådana rutiner inom screeningverksamheten i Sverige, liksom fortsatt kartläggning av analysosäkerheter, är önskvärt. Det finns också ett fortsatt behov av att undersöka och spåra hur föroreningarna sprids till grundvattnet.

Studien bygger på analyser av dricksvatten i brunnar där det bedöms finnas en risk för påverkan från enskilda avlopp. Sammanlagt analyserades vatten från 72 brunnar i tio olika kommuner, där provtagning och urval av analyserade brunnar gjordes med stöd av kommunerna.

Vattenproverna analyserades (screenades) med avseende på cirka 130 organiska mikroföroreningar, det vill säga syntetiska organiska kemikalier med halter i storleksordningen ett mikrogram per liter och där under. Följande undergrupper har undersökts:

  • perfluorerade alkylsyror (PFAS)
  • läkemedelsrester
  • hygien- och kosmetikaprodukter
  • bekämpningsmedel
  • stimulanter

Utöver dessa analyserades också en bred uppsättning standard-parametrar som bakterier, pH, nitrat, fosfat och metaller (basparametrar). I studien ingick främst brunnar som bedömdes vara riskutsatta för påverkan från enskilda avlopp.

Deltagande kommuner i undersökningen är Falkenberg, Habo/Mullsjö, Krokom, Kungsbacka, Norrtälje, Strömsund, Tranås, Uppsala, Åre och Östra Skaraborg. Studien har finansierats av Naturvårdsverket.

Läs rapporten "Organiska mikroföroreningar i enskild dricksvattenförsörjning" här

Senast granskad 2021-04-20