27 april 2021

Grundvattensituationen vecka 17

Situationen har försämrats något för landets små grundvattenmagasin de senaste veckorna medan den är relativt oförändrad i de stora magasinen. Beräkningar tyder på att nivåerna kommer vara under de normala i stora delar av Götaland och Svealand för både små och stora magasin de närmaste månaderna.

Under den senaste månaden har grundvattensituationen försämrats för de små magasinen i södra Sverige, vilket är förväntat i och med att snösmältningen inträffade tidigt i år. I större delen av Götaland och delar av Svealand är grundvattennivåerna under de normala för årstiden. På Gotland är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden, medan de i Norrland fortfarande till största delen är över eller mycket över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen har situationen varit relativt oförändrad den senaste tiden, vilket innebär att nivåerna är under de normala för årstiden i delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand. I delar av Skåne och Östergötlands län är nivåerna till och med mycket under de normala på sina håll. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland är grundvattennivåerna däremot fortsatt över eller mycket över de normala i de stora magasinen.

Grundvattensituationen vecka 17

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

 
Framtida grundvattennivåer juni 2021

SGU:s beräkningar av grundvattennivåer i juni för de små magasinen pekar på att nivåerna blir under de normala i stora delar av Götaland och Svealand. Vid torrt väder är det förväntat att nivåerna blir mycket under de normala för årstiden i delar av detta område. Även i Norrland är det möjligt att nivåerna blir under de normala, men sannolikheten för det är inte lika hög som för Svealand och Götaland. 

I stora grundvattenmagasin är det troligt eller till och med mycket troligt att grundvattennivåerna blir under de normala i de södra och östra delarna av Götaland och Svealand under sommaren. I delar av detta område, t.ex. Skåne och Gotland, är det förväntat att nivåerna till och med blir mycket under de normala för årstiden i sommar. I Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland förväntas nivåerna bli normala till mycket över de normala, även om det inte kan uteslutas att nivåer under de normala för årstiden kan förekomma.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-04-27