Kollage om RUFS

Regeringsuppdraget RUFS syftar till att öka kunskapen om förorenade sedimentområden, att kartlägga deras utbredning och att sammanställa befintliga data.

Bild: SGU

28 december 2021

Användarundersökning för att öka kunskap om förorenade sediment

SGU har undersökt hur olika yrkesgrupper använder information och data om förorenade sediment. Arbetet är en delrapport från ett regeringsuppdrag för att få fram mer kunskap för att kunna hantera förorenade sedimentområden.

Resultatet från enkätundersökningen utgör en del i det underlag som ingår i delredovisningen av regeringsuppdraget RUFS i januari 2022. Undersökningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra informationen om förorenade sediment inför slutredovisningen till regeringen i januari 2023.
De synpunkter och tankar som framförts i enkätundersökningen pekar på att förslag till åtgärder bör fokusera på bland annat:

• Hur befintliga sedimentdata ska bli mer kända och lättare att hitta.
• Hur mer och nya slags data ska kunna inrapporteras/tillgängliggöras via systemet med de nationella datavärdskapen.
• Hur upplevda brister och behov associerade med dataanvändningen inom datavärdskapen kan hanteras och åtgärdas.
• Hur mer sedimentrelaterade data ska kunna tillgängliggöras och användas, samtidigt som kraven på att skydda information som bedöms som skyddsvärd beaktas.
• Hur befintliga databaser inriktade på förorenade områden eller registrering av utsläpp ska kunna integreras med miljöövervakningsdatabaser för bättre helhetssyn kring förorenade sedimentområden.


Mer om RUFS

Regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment, även kallat RUFS (Regeringsuppdrag om Förorenade Sediment) genomförs i samverkan mellan Naturvårdsverket, SGU, SGI, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna. Uppdraget innefattar bland annat insatser för att öka kunskapen om förorenade sedimentområdens utbredning och att sammanställa befintliga data om förorenade sediment, samt att kartlägga utbredningen av förorenade sedimentområden.

Läs rapporten Enkätundersökning inom regeringsuppdraget RUFS:  Information avseende förorenade sediment – användning och förbättringsmöjligheter.

Läs mer om regeringsuppdraget om förorenade sediment (RUFS)

Senast granskad 2021-12-28