Karta Boden

Berggrunden inom kartområdet 25L Boden är variationsrik och består bland annat av bergarter med vulkaniskt ursprung.

20 december 2021

Nya berggrundskartor från Boden

Nu finns nya berggrundskartor för kartområdet 25L Boden som omfattar delar av Bodens och Luleå kommuner i södra delen av Norrbottens län. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och deras geografiska utbredning.

Syftet med projektet är att skapa moderna lokala berggrundsgeologiska och geofysiska databaser samt kartor som kan utgöra underlag för planering och resurshushållning för prospekteringsföretag, kommuner, länsstyrelse, med flera i Norrbottens län. Nu publiceras berggrundskartorna över kartområdena 25L Boden NV/NO/SV och SO som nedladdningsbara pdf-dokument.

Berggrunden inom kartområdet 25L Boden är variationsrik och består bland annat av bergarter med vulkaniskt ursprung, djupbergarter av varierande ålder och sammansättning samt områden som domineras av sedimentära bergarter särskilt i östra delen. De relativt nyupptäckta områdena med arkeisk berggrund har också klargjort att den berggrundsgeologiska utvecklingen i området har varit mer komplex än vad som tidigare antagits. Huvuddelen av de bergartsbildande processerna i kartområdet ägde i grova drag rum mellan 1,8 och 1,9 miljarder år sedan.

Några av bergartstyperna inom projektområdet innehåller förekomster av järn, nickel, koppar, kobolt, platinagruppens element, wolfram, samt industrimineral som grafit, kvarts och fältspat. I östra delen av karteringsområdet har fynd gjorts av mineral som innehåller sällsynta jordartsmetaller, niob och tantal och ett mineral som innehåller uran, så kallad wölsendorfit.

K 728 Berggrundskartan 25L Boden SV

K 727 Berggrundskartan 25L Boden SO

K 726 Berggrundskartan 25L Boden NV

K 725 Berggrundskartan 25L Boden NO

Beskrivningen till berggrundskartorna är sedan tidigare publicerad:

Beskrivning till berggrundskartorna 25L Boden NV, NO, SV och SO

Senast granskad 2021-12-20