Dagbrott Svartlidengruvan.

Dagbrott Svartlidengruvan.

Foto: Roger Hamberg SGU

6 december 2021

Så minimeras sulfidoxidation vid gruvdrift

Oxidation av sulfidmineral från anrikningssand vid gruvdrift kan leda till uppkomsten av sura lakvatten, vilket kan skada miljön. I en ny rapport från SGU beskrivs hur denna miljöpåverkan kan minskas genom olika anpassningar av processerna inom gruvdriften.

Gruvdrift leder till miljöpåverkan på olika sätt. Den viktigaste aspekten berör hanteringen av gruvavfall som innehåller sulfidmineral eftersom det kan leda till att sura, metallhaltiga lakvatten bildas vilka kan förorena yt- och grundvatten om de inte hanteras korrekt. Med lakvatten menas i detta fall nederbörd eller processvatten som kommit i kontakt med, eller trängt ut ur, gråberg, anrikningssand eller slam och löst upp och transporterat bort komponenter ur materialet.

I rapporten ingår studier av aktuell forskning samt en genomgång av miljörapporter från gruvverksamhet. Rapporten beskriver malmens väg genom anrikningsprocesserna och går igenom ett flertal åtgärder hur gruvavfallets miljöpåverkan med avseende på sulfidoxidation kan minimeras eller förhindras under en gruvas alla faser: från prospektering till efterbehandling.

Sulfidrapport-omslag.jpg

De strategier som är framtagna för att förhindra oxidation av syragenererande gruvavfall inom gruvindustrin syftar främst till att skapa en effektiv efterbehandling av avfallet. Det finns därför ett stort behov att utveckla metoder för att minimera uppkomsten eller utöka återanvändningen av gruvavfall som en så kallad sekundär resurs. I Sverige har gruvbrytning förekommit sedan 1200-talet, och det finns därför gott om historiskt gruvavfall. Detta gruvavfall kännetecknas ofta av relativt höga halter metaller och mineral på grund av mindre effektiva utvinningsmetoder och/eller relativt låga metallpriser vid tiden för gruvbrytningen. En del metaller och mineral som återfinns i historiskt gruvavfall hade dessutom inte något värde eller användningsområde vid tiden för brytningen men idag är många åtråvärda inom industrin och anrikningsmetoderna har förbättrats över tid. Detta skapar incitament för att anrika gruvavfallet på nytt.

Läs rapporten Att minimera sulfidoxidation vid gruvdrift – från anrikning till efterbehandling

Läs mer om återanvändning av metaller och mineral från gruvavfall

Senast granskad 2021-12-06