volfram-mineralet scheelit

Anrikningssand från Yxsjöberg som innehåller volfram-mineralet scheelit, vilket fluorescerar i lysande blå färger vid belysning med ultraviolett ljus.

Foto: Patrik Casey/SGU

1 december 2021

SGU-rapport om utvinning ur sekundära resurser

SGU har publicerat en ny rapport om mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet är en delrapport från ett regeringsuppdrag där SGU tillsammans med Naturvårdsverket ska undersöka gruvavfall och utreda potentialen i utvinning av mineral och metaller ur sekundära mineralresurser.

Som en del regeringsuppdraget om sekundära mineralresurser har SGU under hösten 2021 inlett undersökning, provtagning och karakterisering av flera typer av gruvavfall: anrikningssand, varp (gråberg) och rödfyr. Provborrning av sandmagasin har även gjorts för att få information om anrikningssandens kemiska sammansättning på djupet. Hittills har 54 objekt provtagits, varifrån cirka 900 prover insamlats för kemisk analys. Provtagning av ytterligare 30–40 objekt är planerad att utföras våren 2022. Målsättningen är att i slutrapporten, som lämnas in i februari 2023, presentera såväl kvalitativa som kvantitativa bedömningar av objektens potential som sekundära mineralresurser.

SGU och Naturvårdsverket ska därutöver utreda möjligheten att använda FN:s system för klassificering av resurser, UNFC (United Nations Framework Classification for Resources), för klassificering av gruvavfall och andra sekundära resurser.

Utifrån litteraturstudier gör SGU tillsammans med Naturvårdsverket en analys av praktiska hinder och snårigheter i lagstiftningen som motverkar utnyttjande av sekundära mineralresurser. Information inhämtas också från berörda myndigheter och aktörer, bland annat gruv- och återvinningsbranschen, för att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Utifrån detta tar SGU och Naturvårdsverket sedan fram förslag på förändringar i lagstiftningen som kan underlätta utvinning av sekundära resurser.

I uppdraget ingår också att överblicka resursflöden och spårbarhet för kritiska metaller och mineral. Här har Naturvårdsverket upphandlat Svenska Miljö Emissions Data (SMED) för att ta fram kunskap om sekundära råvaruflöden i det svenska samhället. I SMED:s uppdrag ingår även att ge förslag på ändamålsenlig utformning av spårbarhetssystem för att möjliggöra en högre grad av cirkularitet för dessa råvaror.

Läs delrapporten ”Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser”

Läs mer om regeringsuppdraget ”Uppdrag att oka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser”

 

Senast granskad 2021-12-01