Arbete med provtagningar Vänerns sediment.

Arbete med provtagningar av Vänerns sediment.

Foto: SGU

5 maj 2021

Vänerns förorenade sediment nu kartlagda

Resultaten från förra årets kartläggning av förorenade bottensediment i Vänern finns nu publicerade. Förekomsten av föroreningarna ska ses mot bakgrund av att Vänerns strategiska läge för industrier och sjöfart, vilket har gjort att den belastats hårt av miljöföroreningar.

Resultaten bekräftar att det nära gamla industrier i Vänerns kustnära områden finns ytliga sediment med höga till mycket höga halter av föroreningar, vilket tyder på att föroreningarna har tillförts sedimenten över tid. Men ibland påträffas de högre halterna något under nuvarande bottenyta, vilket skulle kunna tyda på att föroreningarna på dessa platser har minskat med tiden.

Bland de undersökta områdena har Åsfjorden och Kattfjorden, mellan Grums och Karlstad, flest föroreningar. Här har höga till mycket höga halter av PAH, PCB, HCB, DDT, dioxiner och kvicksilver påträffats, och här finns dessutom bottenytor med utbredda förekomster av förorenade fibersediment. Även i Otterbäcken finns höga till mycket höga halter av föroreningar, och då av bly, zink och koppar men även av PAH i form av kreosot, stenkolstjära.

– Vi hoppas att undersökningen kan ligga till grund för fortsatta detaljundersökningar och i förlängningen även åtgärder av förorenade bottnar om så behövs, säger Johan Norrlin, maringeolog på SGU.

Undersökningarna har genomförts i kustnära områden där sedimenten förväntas vara påverkade från industriell verksamhet och i Vänerns utsjöområden som förväntas vara mindre påverkade. På så sätt ger projektet underlag kring påverkan från punktkällor men också information om bakgrundshalter i områden som inte är påverkade av punktkällor.

Arbetet har gjorts har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands och Länsstyrelsen i Värmland för att få en bättre bild av hur förorenade sedimenten är. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och SGU. Resultatet av projektet kan sedan ligga till grund för att prioritera kommande detaljundersökningar och eventuella åtgärder i de förorenade områdena. 

Läs SGU-rapporten "Förorenade sedimentområden i Vänern" (2021:21)

Senast granskad 2021-05-05