Mineral och berg i Sala

Foo: Torbjörn Bergman/SGU

22 november 2021

Ny rapport om förekomster av mineral och bergarter i Sala

En ny rapport från SGU ger en beskrivning av mineralfyndigheter i Sala kommun. Arbetet är en del av projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

Rapporten är en direkt fortsättning på SGU:s långsiktiga arbete med länsvisa inventeringar av ”Malmer, industriella mineral och bergarter”.

Fyndigheterna som beskrivs i rapporten omfattar gruvor, skärpningar och täkter för blocksten, krossberg och industrimineral.

Informationen kan användas för mineralprospektering, samhällsplanering och som beslutsunderlag i miljöfrågor. Den är också tänkt att vara en tillgång för forskning, undervisning, geoturism och studier av kulturhistoria. Fältbesök och kemiska analyser har resulterat i ny geologisk information från området. Utöver det har också betydande insatser gjorts för att sammanställa befintlig information från äldre kartor, publikationer, arkivmaterial och databaser.

Totalt inom projektet har hela 2 439 förekomster besökts och beskrivits, varav 420 i Sala kommun. Arbetet har resulterat i en nära tredubbling av antal objekt i SGU:s mineralresursdatabas samt en betydande kvalitetsförbättring av tidigare inlagda data. Resultaten presenteras också i SGU:s kartvisare ”Malm och Mineral” och i kartvisaren ”Bergartskemi”.

Länk till rapporten “Malmer, industriella mineral och bergarter i Sala kommun, Västmanlands län”

Länk till kartvisaren ”Malm och mineral”

Länk till Kartvisaren ”Bergartskemi”

 

Senast granskad 2021-11-22