Ett åkerfält i Listerlandet. I luften flyger ett flygplan med en lågt hängande mätutrustning.  Foto.

Foto: Peter Dahlqvist, SGU

9 november 2021

Resultat av SGU:s flygmätningar över Kristianstadsslätten och Listerlandet

Hösten 2019 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar, så kallade TEM-mätningar, över nordöstra Kristianstadsslätten i Skåne och Listerlandet i Blekinge för att få en bättre bild av geologin och peka ut möjliga framtida grundvattenresurser.

– Möjligheterna till större grundvattenuttag i de undersökta områdena varierar från i princip omöjliga till mycket goda. Vi har kartlagt grundvattenresurser för framtida vattenförsörjning, men vi har även pekat ut områden med sämre förutsättningar, där tillgången är låg eller där det finns risk för salt grundvatten, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

Undersökningsmetoden, flygburen TEM, används för att mäta markens elektriska ledningsförmåga, vilket presenteras som resistivitet i jordlagren och den sedimentära berggrunden över större områden.

– Underlaget i rapporten och den data vi samlat in kommer först och främst användas av till exempel konsulter och kommuner för planering av kommunal vattenförsörjning. Vi hoppas dock att även andra större vattenförbrukare och även enskilda ska kunna ta till sig kunskapen från detta projekt, säger Peter Dahlqvist.

Några resultat från undersökningarna:

  • Gränsen mellan jord och berg har kunnat kartläggas med större noggrannhet än tidigare. Det betyder att det numera finns en jorddjupskarta med väsentligt högre kvalitet, något som är viktigt vid undermarksplanering och till exempel borrning.
  • Data från undersökningarna kan användas för en översiktlig analys av förutsättningarna för grundvattenuttag, vilket kan hjälpa till vid lokalisering av lämpliga platser för vattentäkter. Kommunerna i området får därmed ett betydligt bättre planeringsunderlag för den framtida vattenförsörjningsplaneringen.
  • Även områden med sämre förutsättningar för grundvattenuttag samt stor risk för saltpåverkat grundvatten pekas ut i rapporten.
  • En geologisk 3D-modell med tre lager bestående av jordlager, kritberggrund och urberg har skapats för undersökningsområdet. Dataunderlaget kan förbättra befintlig geologisk och hydrogeologisk modell för Kristianstadsslätten som finns för kritberggrunden i området.

Mätningarna har gjorts möjliga tack vare regeringens extra grundvattensatsning 2018–2020. Grundvattensatsningen bidrar med bättre dataunderlag om landets grundvattenresurser för att undvika brist på rent vatten.

Läs rapporten "Helikopterburna TEM-undersökningar över Nordöstra Kristianstadsslätten och Listerlandet" (nytt fönster)

karta_TEM__LIsterlandet_627.jpg

Karta över undersökningsområdena.

Senast granskad 2021-11-09