13 augusti 2021

SGU tillstyrker förslag på ändringar i förordningen om vattenverksamheter

Förordningen om vattenverksamheter föreslås ändras i syfte att förenkla länshållning grundvatten i befintliga täkter. Förslaget har tagits fram med bakgrund av att Cementas nuvarande tillstånd till täkt- och vattenverksamhet löper ut den sista oktober. SGU tillstyrker förslaget.

I en promemoria från Miljödepartementet, ”Anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter”, föreslås att en vattenverksamhet som består av att leda bort grundvatten i en täkt för kalksten med tillstånd enligt miljöbalken ska omfattas av anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt. Detta ska gälla under förutsättning att vattenverksamheten pågår under högst tolv månader. Det finns också ett tak på hur mycket grundvatten som får ledas bort per dygn och år. Ändringen föreslås gälla till och med utgången av 2022.

Syftet med förändringen är att möjliggöra att en täkt hålls fri från inträngande grundvatten så att utrustning och infrastruktur inte skadas i väntan på att prövningen av ett förnyat täkttillstånd slutligen avgjorts, särskilt med tanke på den situation som uppstår den 31 oktober 2021 när Cementas nuvarande tillstånd till täkt- och vattenverksamhet löper ut.

SGU:s svar på promemorian rör i huvudsak de hydrogeologiska försättningarna i ärendet. SGU anser att förslaget kan tillstyrkas, men påpekar att den förslagna volymen grundvatten som föreslås utgöra gränsen för anmälningsplikt bara motsvarar drygt hälften av den mängd vatten som leds bort inom ramen för nuvarande tillstånd vid Cementas verksamhet i Slite. 

En förlängning av bortledningen under ytterligare ett år, även med de beräknade volymerna som angetts ovan, bedöms inte medföra någon ytterligare försämring av grundvattensituationen i området kring täkten jämfört med nu rådande förhållanden.

När det gäller den tidsbegränsning som föreslås vill SGU framhålla att frågan om Cementas täkttillstånd inte nödvändigtvis kan avgöras slutligt under bestämmelsens giltighetstid. Den föreslagna giltighetstiden för bestämmelsen kan däremot ge Cementa ett handlingsutrymme för att hantera utrustning och infrastruktur inom täkten. SGU kan inte i nuläget kan uttala sig om effekterna för det fall den föreslagna bestämmelsens giltighetstid skulle behöva förlängas.

Läs yttrandet i sin helhet

Senast granskad 2021-08-13