Foto: Thomas Eliasson, SGU.

Ostlänken – järnvägsprojekt mellan Linköping och Stockholm

Projektet Ostlänken innebär startskottet för utbyggnaden av nya stambanor i Sverige. Projektet skall resultera i ny järnväg längs en sträcka av 16 mil mellan Linköping och Stockholm. SGU:s roll är att kartlägga berggrunden och undersöka dess kvalitet.

Ostlänken är ett regeringsuppdrag som Trafikverket fått och där SGU är samarbetspartner. Inom det pågående samarbetsprojektet undersöker SGU berggrunden längs den planerade Ostlänken. Arbetet innefattar kartläggning av bergarter inom en 100-200 bred korridor längs med den aktuella sträckan. Huvudsakligt fokus ligger på att identifiera berggrunden i de områden där man kommer att utföra stora uttag av berg. Det handlar främst om sträckor där långa tunnlar och tråg kommer att byggas. Totalt kommer cirka 20 kilometer tunnel att byggas, den längsta blir cirka 8 km.

Bergets kvalitet behöver undersökas innan byggstart. Detta för att kunna planera inför hanteringen av de bergmassor som blir en uppstår vid sprängning. Man uppskattar att cirka 14 miljoner ton fast berg skall sprängas bort under projektets gång. Blottade berghällar kommer därför att undersökas med avseende på bergart och bergkvalitet. Detta görs genom traditionell kartläggning av berggrunden samt provtagning av huvudbergarter längs linjen. Analyserna omfattar bergarternas hållfasthet, samt dess mineralogiska, kemiska och strålningsegenskaper. Slutprodukten levereras i form av databaser och en kortfattad beskrivning av bergarterna längs linjen. Informationen kommer att finnas tillgänglig i SGU:s bergkartvisare Ballast, bergartskemi, gammastrålning.

Länk till SGU:s bergkartvisare (ballast, bergartskemi, gammastrålning).

Enligt Trafikverkets tidsplan skall Ostlänken vara färdig för tågtrafik 2035. Samarbetet med SGU kommer att pågå under hela planeringsfasen.

Bilden nedan visar provtagning i anslutning till järnvägen.

Provtagning i ansluting till järnvägen 1.jpg

Foto: Thomas Eliasson, SGU.

Läs mer om Ostlänken på Trafikverkets webbplats

 

Senast granskad 2020-10-08