Internationella Havsforskningsrådet (ICES)

Working Group on the Effects of extraction of Marine Sediments on the Marine Ecosystem (WGEXT)

Gruppen ingår i internationella havsforskningsrådet och arbetar med effekter av materialutvinning från havsbottnen.

Working Group on Marine Sediments in relation to Pollution (WGMS)

Gruppen ingår i internationella havsforskningsrådet och arbetar med effekter av föroreningar i sediment.

Working Group on Marine Habitat Mapping (WGMHM)

Gruppen ingår i internationella havsforskningsrådet och arbetar med utveckling av habitatkartläggning.

Senast granskad 2021-01-13

SGU:s representant i WGMS

SGU:s representant i WGHMH

  • Gustav Kågesten

    Telefon: 018-179015
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
    Skicka e-post