UNECE Expert Group on Resource Classification

Arbete med riktlinjer för hur FN:s klassificeringssystem för mineralresurser och energi, UNFC (United Nations Framework Classification) ska kunna tillämpas i Europa. En nordisk vägledning har framarbetats. Unikt med UNFC är att det tar hänsyn till alla tre hållbarhetsbenen: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

För mer information angående SGU:s engagemang, kontakta Erika Ingvald.

Senast granskad 2021-01-13