ProGEO (International Association for the Conservation of Geological Heritage)

ProGEO är den ledande internationella organisationen som verkar för skyddet av vårt geologiska arv. Organisationen är fristående och obunden. Naturvärden är en central faktor inom miljö- och klimatarbete, naturförvaltning och övrig samhällsplanering, där geologiska naturvärden utgör en grundläggande del. Att beakta geologiska naturvärden i enlighet med nationellt och internationellt arbete och policyutveckling är en förutsättning för att verka legitimt i frågan. ProGEO är medlem i den internationella miljöorganisationen International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Syfte med SGU:s deltagande

SGU:s medlemskap och engagemang i ProGEO ger en direkt insyn i och kontakt till pågående arbeten och expertis. Att driva frågor om geologiskt arv i samverkan med ProGEO uppfyller det strategiska målet att vara ledande för en ändamålsenlig användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld och är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser samt främjar hållbar tillväxt och företagande inom sektorn.

Bakgrund till plattformen

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet växte ett europeiskt engagemang fram för samarbete kring frågor om skydd av vårt geologiska arv. Behovet av såväl plattform som verktyg och gemensamma riktlinjer formade efterhand föreningen ProGEO ur en tidigare verksam europeisk arbetsgrupp. Sedan dess har föreningen utvecklats till en internationell expertorganisation.

SGU:s deltagande/ aktiviteter inom plattformen

SGU är representerad i ProGEO:s styrelse och deltar därmed i dess styrelsearbete. Dessutom anordnas internationella konferenser vartannat eller tredje år. Inom ProGEO finns också regionala arbetsgrupper där Sverige ingår i den nordvästeuropeiska arbetsgruppen. ProGEO är registrerad i Sverige och SGU är värd för dess administrativa säte.

Mål

ProGEO verkar för bevarandet av allas vårt geologiska arv, det vill säga värdefulla landskap, platser, bergarter, mineral och fossil. Föreningens mål inkluderar främjandet av gemensamma, internationella riktlinjer för bevarandet av geologiskt arv och för koordinering av geologiska naturvårdsfrågor.

 

Senast granskad 2022-04-20