Bild på vatten.

Blue Transition

SGU deltar i det Interreg North Sea-stödda projektet Blue Transition, som handlar om hur vi säkerställer tillräckligt med vatten av god kvalitet genom en integrerad vatten- och markhantering i tider av klimatförändringar.

Blue Transition samlar 24 deltagande organisationer från sex länder: Danmark, Nederländerna, Sverige, Belgien, Frankrike och Tyskland. Inom samarbetet pågår 16 pilotprojekt, bland annat i Vombsjön öster om Lund och i sjön Bolmen i Småland. Med pilotprojekten vill man öka kunskapen om att

  • möjliggöra förändringar av markanvändningen i skogar , jordbruksmark, våtmarker, torvmarker eller naturskyddade områden på både kort och lång sikt för att säkra och förbättra grundvattenresurserna
  • integrera, koppla samman och balansera verksamheter i jordbruks-, natur- och stadsområden
  • säkerställa den framtida tillgången på vatten av god kvalitet samtidigt som det hjälper till att vitalisera naturliga livsmiljöer och minska koldioxidutsläppen.

Blue Transition pågår mellan oktober 2022 och mars 2026.

Läs mer om projektet på www.interregnorthsea.eu/blue-transition

Interreg North Sea Logo.PNG

Senast granskad 2023-04-19