IUCN svenska Nationella Kommittén

Genom ProGEO:s medlemskap i IUCN (International Union for Conservation of Nature) ingår ProGEO i den svenska nationella IUCN-kommittén. Ordföranden och sekreteraren sitter på Miljödepartementet, och i kommittén ingår representanter för alla svenska organisationer med medlemskap i IUCN.

Samhällsnytta

SGU:s engagemang i internationellt arbete med att skydda vårt geologiska arv har skett genom medlemskap och arbete inom föreningen ProGEO. Föreningen ProGEO är en expert- och intressestyrd, oberoende förening med medlemmar i många länder. ProGEO har genom sitt medlemskap i IUCN kunnat bredda sitt engagemang inom den internationella naturvården.

IUCN är den största miljöorganisationen i världen och dessutom naturvårdens moderorganisation. I IUCN:s svenska kommitté är den internationella föreningen ProGEO i dag den enda geologiska aktören. SGU är genom sitt medlemskap i ProGEO representerade i kommittén. Att kunna föra fram det geologiska perspektivet i natur- och miljöfrågor inom det internationella samfundet är en värdefull position, som annars inte naturligt skulle representeras.

Syfte med SGU:s deltagande

Tack vare SGU:s engagemang och medlemskap i ProGEO ger det SGU en väg in till den nationella och globala miljö- och naturvårdsdebatten. SGU har genom denna kontaktyta möjlighet att bevaka och påverka hur geologiskt arv och geologiska natur- och kulturvärden representeras och hanteras inom miljöarbete, naturvård och samhällsplanering. Inom SGU:s övriga samarbetsorgan finns inte kopplingar eller kontaktytor mot IUCN:s svenska Nationella Kommitté. Plattformen utgör därför ett unikt och värdefullt dialogkomplement.

Bakgrund

Medlemskap i IUCN kan bara innehas av organisationer, ej av individer. ProGEO blev 2011 den tredje geologiska organisationen i världen att knytas till IUCN. Genom att ProGEO har sitt administrativa säte i Sverige, räknas därför ProGEO som en svensk organisation, även om den verkar internationellt. Varje land kan samla sina medlemmar i en Nationell Kommitté för att samordna verksamheten. I den svenska IUCN-kommittén ingår för närvarande 12 svenska organisationer.

SGU:s deltagande

Den Nationella kommittén har möte cirka två gånger per år, medan arbete och planering görs däremellan. Genom att ingå i kommittén ges också ibland tillfälle att bidra inom andra natur- och miljörelaterade insatser, där man kan ges möjlighet att delta eller att ge synpunkter.

Kommittén leds för närvarande av Miljödepartementet, där ordförande och sekreterare sitter. Adjungerade till mötena är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och SIDA. Den förre svenska ordföranden i kommittén, Jan Olov Westerberg, var tidigare IUCN Regional Councillor för IUCN West Europe och är idag Chair of the Programme and Policy Committee i IUCN och har som sådan en stående inbjudan till den svenska kommitténs möten.

Mål

Arbetet syftar till att bevaka att IUCN:s mål och riktlinjer följs inom ramen för IUCN:s globala och europeiska arbetsprogram. Nationellt är också plattformens uppgift att vara vägledande inom policyfrågor och att stärka samarbetet mellan medlemmarna.

Medlemmar

 • Áitte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
 • Coalition Clean Baltic, CCB
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturskyddsföreningen
 • Nordens ark
 • ProGEO
 • Regeringskansliet, Miljödepartementet
 • SLU ArtDatabanken
 • SLU Centrum för biologisk mångfald
 • Stiftelsen Skansen
 • Svenska Jägareförbundet
 • Världsnaturfonden WWF Sverige

Resultat

 • IUCN har i dag tre geologiska organisationer som är medlemmar, varav ProGEO är en. Tillsammans har de tre organisationerna genom sina medlemskap kunnat driva igenom ett antal resultat på den internationella arenan. IUCN:s generalförsamling har på ett antal World Conservation Congress (WCC) antagit fyra resolutioner om geologiskt arv och geologisk mångfald – de enda resolutionerna inom IUCN med geologiskt tema.
 • WCC 2008 i Barcelona, Res 040: Conservation of geodiversity and geological heritage
 • WCC 2012 i Jeju, Res 048: Valuing and conserving geoheritage within the IUCN Programme 2013–2016
 • WCC 2016 på Hawaii, Res 083: Conservation of moveable geological heritage
 • WCC 2021 i Marseille, Res 074: Geological heritage and protected areas
 • År 2013 skapades Geoheritage Specialist Group (GSG) under IUCN:s World Commission on Protected Areas (WCPA). ProGEO var en av de drivande parterna och är representerad med flera medlemmar.
 • På den globala konferensen om naturparker, World Parks Conference, som hålls endast vart tionde år, arrangerade ProGEO 2014 den första sessionen där om geologiskt arv och skydd av geologiska platser.
 • Året efter, 2015, publicerades de globala riktlinjerna för naturvård, där det för första gången inkluderades ett eget kapitel om geologi; Geoconservation in Protected Areas, som ProGEO varit drivande i att författa.
 • GSG har sedan dess arbetat på en kompletterande skrift om praktisk skötsel av geologiska platser och 2020 publicerades Guidelines for geoconservation in protected and conserved areas. Flera ProGEO-medlemmar står som huvudförfattare till denna skrift och den är en del i IUCN:s publikationsserie Best Practice Guidelines.
 • För närvarande är ProGEO engagerade i utveckling av ett programförslag inom IUCN om en geologisk motsvarighet till det existerande Key Biodiversity Areas.

Senast granskad 2021-10-04