Nya rekommendationer för att bemästra sur sulfatjord

Sura sulfatjordar är potentiellt miljöfarliga jordar som ofta leder till att mark och vattendrag får höga metallkoncentrationer och lågt pH. I projektet "Nya rekommendationer för att bemästra sur sulfatjord" karaktäriseras och dokumenteras sur sulfatjord från hela Sverige.

Ett resultat av projektet är en karta som visar utbredningen av sura sulfatjordar i Sverige. Kartan bygger på information från gles provtagning för att kunna täcka hela landet. Kartan visar inte den totala utbredningen av sur sulfatjord utan sannolikheten att stöta på sur sulfatjord. Avsaknad av sur sulfatjord på kartan innebär alltså inte att sådan jord inte finns där, endast att risken att stöta på sådan jord i den regionen är låg.

Risken för förekomst av sur sulfatjord är mycket hög i områdena längs Bottniska Viken och i sydöst men betydligt lägre längs västkusten och kring Vänern. Kring Mälardalen är det blandat med olika slag av sur sulfatjord och ej sur sulfatjord. 

Svavel är av särskilt intresse eftersom att sur sulfatjord bildas i finkorniga sediment som innehåller förhöjda halter av detta grundämne. Generellt ger högre svavelhalt surare jord. Svavelhalterna är överlag låga längs västkusten och kring Vänern, i linje med den relativt låga förekomsten av sur sulfatjord här. De högsta svavelhalterna, och därmed de suraste jordarna, finns i sydöst.

Klassificeringen av sur sulfatjord baseras på pH nivåer och sänkningar styrda av reaktionen mellan svavel i jorden och syre i atmosfären:

  • Aktiv sur sulfatjord: pH < 4.0 eller 4,0-4,5 ifall underliggande sediment är hypersulfidmaterial (pH sjunker med minst 0,5 enheter till < 4,0 efter inkubation).
  • Potentiell sur sulfatjord: pH > 4,5 med underliggande hypersulfidmaterial
  • Aktiv pseudo sur sulfatjord: pH 4,0-4,5 men inget underliggande hypersulfidmaterial
  • Potentiell pseudo sur sulfatjord: pH > 4,5 och pH i det underliggande sedimentet sjunker med minst 1,0 enheter till 4,0-4,5 efter inkubation
  • Ej sur sulfatjord: inget av kriterierna för någondera typ av sur sulfatjord uppfylls.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket inom ramen för Forskning om Våtmarkers Ekosystemtjänster och leds av Linnéuniversitetet. SGU bidrar med planering av fältarbete samt med egna fältundersökningar. Studien som kartorna är baserade på finns beskriven på engelska i en vetenskaplig artikel.

Läs artikeln "A nationwide acid sulfate soil study – A rapid and cost-efficient approach for characterizing large-scale features" (ScienceDirect)

Senast granskad 2023-08-16